• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ' | 24 Απριλίου 2019, 11:35

    Με την προτεινόμενη διάταξη, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 46 εισάγονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο πδ 131/2006. Πλην όμως, δεν διορθώνεται πρόβλημα που έχει ανακύψει στην πράξη, ιδίως από τις αστυνομικές αρχές, αρμόδιες για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης για όσες αιτήσεις διεθνούς προστασίας έχουν υποβληθεί μέχρι τις 7-6-2013, που δυστυχώς αρκετές εκκρεμούν έως και σήμερα. Η τρίμηνη προθεσμία από την αναγνώριση ως πρόσφυγα, που επιτάσσει το πδ 131/2006 και δεν διορθώνεται από την προτεινόμενη διάταξη έχει ερμηνευθεί από τις αστυνομικές αρχές ότι εκκινεί από την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης ως πρόσφυγα. Επισημαίνουμε ότι η διάταξη της οδηγίας (άρθρο 12 παρ. 1 οδηγίας 2003/86/ΕΚ) ορίζει τη σχετική τρίμηνη προθεσμία από τη χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα, δηλαδή από τη χορήγηση αδείας διαμονής ως πρόσφυγα, ή έστω από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης ως πρόσφυγα, έτσι ώστε ο πρόσφυγας να έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει τα λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά και να υποβάλλει τη σχετική αίτηση οικογενειακής επανένωσης εντός της 3μηνης προθεσμίας. Η σημερινή εσφαλμένη άποψη ότι η προθεσμία εκκινεί από την έκδοση της σχετικής απόφασης στερεί, σε αντίθεση με διατάξεις του Διεθνούς δικαίου, αλλά και του Ελληνικού Συντάγματος, τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Ηδη σχετικές υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων, ενώ θα μπορούσαν να επιλυθεί με σύμφωνη προς την οδηγία ερμηνεία, ή με νομοθετική τροποποίηση.