Άρθρο 44

Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στις περιπτώσεις που η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβληθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα απαιτείται επιπροσθέτως, με εξαίρεση τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η υποβολή των ακόλουθων υπό στοιχεία i) ή ii) και iii), άλλως η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»