• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΕΚΚΑΚΟΣ Θωμάς' | 24 Απριλίου 2019, 13:10

    ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2ζ : ---------------- Τo Τμήμα Πληροφορικής πρέπει να παραμείνει διακριτό, χωριστό και ανεξάρτητο στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λόγω των εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων και απαιτήσεων. Οι προσπάθειες για σύσταση Τμήματος Πληροφορικής εκκίνησαν στα μέσα του 2013 και εν τέλει καρποφόρησαν το 2016 με την έλευση του Ν.4375/2016(!). Η συγχώνευση δυο τόσο νευραλγικών και διακριτών ως προς τις αρμοδιότητες Τμημάτων, το μόνο που μπορεί να αποφέρει είναι δυσλειτουργία και αναποτελεσματικότητα σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο. Ο εισηγητής του σχεδίου νόμου στο άρθρο 5 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1ζ και 1η καθώς και στις παραγράφους 3στ και 3ζ (του ίδιου άρθρου) που αφορούν στην διάρθρωση ΚΥΤ και Δομών, προβλέπει ξεχωριστά, διακριτά ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με αποτέλεσμα να έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τα αντίστοιχα Τμήματα στην Κεντρική Υπηρεσία και φυσικά να αυτοαναιρείται. 2ζα. Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για: ζαα. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. 2ζβ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής του Υπουργείου. 2ζγ. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου. 2ζδ. Την υποστήριξη του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (Police On Line) για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 2ζε. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού. 2ζδ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Πολτικής Ασφαλείας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων. ΑΡΘΡΟ 1-παρ.3αη : ----------------- Αποτελεί σαφέστατη και ξεκάθαρη αρμοδιότητα του Τμήματος Πληροφορικής, το οποίο και έχει συνδράμει τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας στην ανάπτυξή του υποσυστήματος ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ της Εφαρμογής Χαρτογράφησης Κυκλοφορίας Αλλοδαπών. Θεωρούμε πως ο εισηγητής εκ παραδρομής πρόσθεσε το συγκεκριμένο εδάφιο στο Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7γ : ---------------- Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής. Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή Τοπογράφων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή Δομικών Έργων ή Τοπογράφων. Άρθρο 1 παρ. 5 (οργανικές θέσεις Τμήματος Πληροφορικής) ------------------------------------------------------- Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 886/29-12-2017 (ΑΔΑ: 9Ψ3Β465ΧΘΕ-ΚΑΡ) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατανομή θέσεων για το Τμήμα Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Τυατοποίησης έχουν ως κάτωθι και παρακαλώ όπως παραμείνουν ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ~ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 θέσεις ~ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 θέσεις ~ ΕΕΠ Διαφόρων Ειδικοτήτων 1 θέση ~ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 θέση ========================================================== ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2η : ---------------- Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της Υπηρεσίας συνδράμει, συνεργάζεται και επιλύει σοβαρά νομικά ζητήματα όλων των Τμημάτων και κατ’ επέκτασης της Υπηρεσίας, συνεπώς πρέπει να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017. Αντιστοίχως και το Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας να παραμείνει ως ορίζεται στο Π.Δ. 122/2017, καθώς η Υπηρεσία συνεργάζεται κατεξοχήν με τους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ========================================================== ΑΡΘΡΟ 1-παρ.2γ, παρ.2δ και παρ.2στ : ------------------------------------ γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας δ. Οικονομικό Τμήμα στ. Τμήμα Προμηθειών Υπάρχουν αρκετές αλληλο-επικαλυψεις με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης καθώς και με τα αντίστοιχα Τμήματα των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΜΕΠΟ. Προτείνεται όπως ο εισηγητής εξετάσει ξανά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 122/2017. ========================================================== ΑΡΘΡΟ 1-παρ.7 : --------------- Αναφορικά με τις επιλογές Προϊσταμένων Τμημάτων ή Διοικητών ΚΥΤ και Δομών καθώς και την κάλυψη οργανικών θέσεων θα πρέπει να τηρείται η υφιστάμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Υπαλλήλων (βλ. Ν.3528/2007 και Ν.4369/2016). Αναφορικά με την επιλογή "ιδιωτών" (παρ.7στ) σε θέσεις ευθύνης επισημαίνεται πως η επιλογή αυτή αντίκειται ευθέως στη διάταξη του άρθρου 103 του Συντάγματος που απαιτεί τη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους (αρ.103 παρ.2) με ρητή πρόβλεψη των περιπτώσεων που μπορεί να γίνεται εξαίρεση, είτε ειδικού επιστημονικού προσωπικού είτε τεχνικού ή βοηθητικού (αρ.103 παρ.3). Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επιλογή να γίνεται από Ανεξάρτητη Αρχή (αρ.103 παρ.7) και όχι να αφήνεται στην Υπηρεσία Διορισμού και προπάντων, απαιτείται να διασφαλίζεται η αρχή της αξιοκρατίας (αρ.103 παρ. 7).