• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ' | 21 Απριλίου 2020, 03:29

    -β) η Οδηγία 2013/32/ΕΕ προβλέπει άρθρο 20παρ 3: «τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι δεν χορηγείται δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση εάν ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το ένδικο μέσο του αιτούντος δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας….……Κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην περιορίζεται αυθαιρέτως η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση και να μην εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη.» Η ουσιαστική πρόσβαση στην δικαιοσύνη παρεμποδίζεται άμεσα κατά τα ως άνω αναφερόμενα , αφού η δωρεάν νομική συνδρομή θα είναι εν τοις πράγμασι αναποτελεσματική. Μάλιστα ενδεχομένως να οδηγήσει και στην πλήρη στέρηση του δικαιώματος νομικής συνδρομής αφού ο προσφεύγων εν αναμονή του αιτήματος του για χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής θα έχει χάσει πολύτιμο χρόνο για προετοιμασία (πέραν των ήδη αναφερθέντων προβλημάτων σχετικά με το απαραίτητο περιεχόμενο του δικογράφου ) . Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση ότι η αίτηση «γίνεται δεκτή μόνο εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της προσφυγής » είναι επαχθέστερη από την πρόβλεψη της οδηγίας «δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας» και άρα εκτός ορίων αυτής . Ο επιτεταμένος βαθμός πιθανολόγησης που απαιτείται θα οδηγήσει στην χορήγηση της νομικής συνδρομής σε ελάχιστα πρόσωπα και ενδεχομένως σε αυτά που το έχουν λιγότερο ανάγκη . Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να επισημάνει τα λάθη και τις αστοχίες του πρώτου βαθμού αλλά και να αναδείξει την ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών του αιτούντος ακόμα και όταν δεν έγινε εμφανής αρχικά. Η σημασία του έργου του είναι σπουδαιότερη στις αμφισβητούμενες αποφάσεις και κρισιμότερη , καθώς ουσιαστικά υποβοηθά τον δικαστή στην διερεύνηση της αλήθειας . Χωρίς αυτή την αρωγή , προσφυγές επί αποφάσεων που βασίζονται σε λανθασμένες ή διφορούμενες παραδοχές θα αξιολογηθούν μάλλον αρνητικά ως προς το αίτημα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής. Είναι εμφανές ότι κατά αυτόν τον τρόπο καταλύεται το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή . Η διάταξη, με σύμφωνη προς την οδηγία διατύπωση , ενδεχομένως να μπορούσε να βρει εφαρμογή για τις απορριπτικές αποφάσεις λόγω απαραδέκτου ή προδήλως αβάσιμου , χωρίς να ελλείπουν και τότε οι κίνδυνοι . Πάντα όμως με την προϋπόθεση η νομική συνδρομή να χορηγείται πριν την κατάθεση της προσφυγής . Θα μπορούσε για παράδειγμα η κατάθεση αιτήματος για νομική συνδρομή να αναστέλλει την προθεσμία της προσφυγής μέχρι έκδοσης απόφασης επ’ αυτού .