• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 23 Απριλίου 2020, 09:05

    Το αρ. 12, παρ. 1 και 2 τροποποιεί το αρ. 78, παρ. 3 Ν 4636/2019 που αφορά την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης των αιτούντων ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Η εφαρμογή του νόμου από τις αρχές του 2020 έχει αναδείξει τις ιδιαίτερα προβληματικές συνέπειες της εν λόγω διάταξης, η οποία αποτελεί για τους προσφεύγοντες υπέρμετρο περιορισμό στην πρόσβαση στο ένδικο βοήθημα της προσφυγής, ενώ επιφέρει σημαντικό φόρτο για τη διοίκηση και πρόσθετο βάρος εξέτασης στις Επιτροπές Προσφυγών. Τούτο διότι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως, ενδεικτικά, αυτό της Λέσβου, δεν δύνανται να χορηγήσουν βεβαιώσεις «περί αυτοπρόσωπης παρουσίας», ενώ δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα διερμηνείας για να επικοινωνήσουν με τους αιτούντες άσυλο. Για τους λόγους αυτούς, η RSA συνιστά την τροποποίηση του αρ. 12, παρ. 1 ως εξής: 1. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 καταργείται. Επίσησ, συνιστά την κατάργηση του αρ. 12, παρ. 2.