• Σχόλιο του χρήστη 'Terre des hommes Hellas' | 23 Απριλίου 2020, 17:31

    «3. Η παρ. 9 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Σε περίπτωση παραβίασης του επιβαλλόμενου καθήκοντος συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις προηγούμενες παραγράφους, ιδίως, μη επικοινωνίας με τις αρχές και μη συνεργασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναγκαία για την εξέταση της αίτησης στοιχεία, που συνεπάγεται την παρεμπόδιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, τεκμαίρεται σιωπηρή ανάκληση της αίτησης διεθνούς προστασίας ή προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του παρόντος.» Απαιτείται σαφής πρόβλεψη ανάκλησης της τεκμαιρόμενης σιωπηρής ανάκλησης και επαναφοράς- εντός 9 μηνών- στη βάση ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα δυσλειτουργίες από πλευράς δημοσίου, στις δομές κ.λπ. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η αόριστη νομική έννοια του ‘καθήκοντος συνεργασίας’, ο βαθμός (μη) συμμόρφωσης με το οποίο δύναται να καθορίσει το μέλλον της αίτησης διεθνούς προστασίας.