• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Απέργης' | 23 Απριλίου 2020, 23:09

    Να απαλειφθεί η προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 4636/2019 για τις προυποθέσεις της παροχής νομικής συνδρομής. Το δικαίωμα των αιτούντων διεθνή προστασία σε δωρεάν νομική συνδρομή - τουλάχιστον στον β΄ βαθμό - κατοχυρώνεται στο ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) και αποτελεί βασική διαδικαστική εγγύηση για την άσκηση του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής (άρθρο 46 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου). Με την πρόσφατη ΚΥΑ 3686/2020 (ΦΕΚ 1009/Β/24.3.2020) καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής στους αιτούντες διεθνή προστασία. Το δικαίωμα στη δωρεάν νομική συνδρομή ως βασική διαδικαστική εγγύηση της αποτελεσματικότητας της ενδικοφανούς προσφυγής θα έπρεπε να ενδυναμωθεί και όχι να αποψιλωθεί. Η προτεινόμενη προσθήκη δεν είναι συμβατή με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ ενώ η εισαγωγή ουσιαστικών κριτηρίων στην παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής πιθανόν να προσκρούει και στο άρθρο 13 της ΕΣΔΑ που προβλέπει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο ή βοήθημα.