• Σχόλιο του χρήστη 'ActionAid Hellas' | 24 Απριλίου 2020, 15:15

    Οι προτεινόμενες αλλαγές υπονομεύουν το δικαίωμα σε νομική συνδρομή, όπως προβλέπεται από τις οικείες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι οποίες μάλιστα δε μεταφέρονται με τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Όπως έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς και με σαφήνεια από όλα τα σχόλια, η παροχή νομικής συνδρομής, όπως προτείνεται από το άρθρο 9 αποδυναμώνεται σημαντικά προκαλώντας αχρείαστα γραφειοκρατικά βάρη και συμβάλλοντας στην επίταση της ανασφάλειας δικαίου, γεγονός που έχει επισημανθεί και σε άλλες προτεινόμενες διατάξεις. Ως εκ τούτου, η εν λόγω αλλαγή με την παρούσα της μορφή θα πρέπει να αποσυρθεί.