• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Πιτσόλη' | 24 Απριλίου 2020, 16:54

    Το παρόν άρθρο μεταφέρει εσφαλμένα το άρθρο 20(3) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, καθώς αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα της Οδηγίας, αντιστρέφοντας το βάρος απόδειξης κι επιτρέποντας πια την πρόσβαση στη νομική συνδρομή μόνο όσων υποθέσεων είναι προφανώς βάσιμες, σε αντίθεση με το άρθρο 20 (3) που αναφέρεται στις προδήλως αβάσιμες. Συνεπώς, περιορίζει σημαντικά, έως και καταργεί, το δικαίωμα πρόσβασης στη νομική συνδρομή, η οποία αποτελεί διαδικαστική εγγύηση. Μάλιστα, δεν προβλέπεται και η δυνατότητα προσβολής ενώπιον δικαστηρίου τυχόν απορριπτικής απόφασης ως προς την αίτηση νομικής συνδρομής, όπως προβλέπει το άρθρο 20(3) της Οδηγίας. Παράλληλα, υιοθέτηση του παρόντος άρθρου θα καταστήσει αδύνατη την κατάθεση προσφυγής από δικηγόρο του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς η προσφυγή κατατίθεται με έγγραφο που συντάσσει δικηγόρος, ωστόσο κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της προθεσμίας κατάθεσης, η αίτηση για νομική συνδρομή δεν θα έχει ακόμα εγκριθεί. Συνεπώς, η μεταγενέστερη, χρονικά, έγκριση της αίτησης νομικής συνδρομής θα έχει ως αποτέλεσμα ότι οι δικηγόροι του Μητρώου δεν θα μπορούν να καταθέτουν προσφυγές. Επιπλέον, λόγω του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και του προγράμματος νομικής συνδρομής στον Β’ βαθμό, ο χρόνος που θα απομένει για την πραγματοποίηση των ενεργειών της νομικής συνδρομής όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ 3686/2020, από την απόφαση έγκρισης αίτησης νομικής συνδρομής ως τη νέα ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής, δεν θα επαρκεί. Τέλος, με το παρόν άρθρο αυξάνεται ο ήδη μεγάλος φόρτος εργασίας της Αρχής Προσφυγών και επιβαρύνεται γραφειοκρατικά περαιτέρω η Υπηρεσία Ασύλου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία. Προτείνεται η απόσυρση του παρόντος.