• Αναφορικά με το άρθρο 78 παρ.3 περ. α' & β', σημειώνεται ότι πρόκειται για μία άκρως γραφειοκρατική και εν τέλει άσκοπη διαδικασία η οποία, εμφανώς, στοχεύει στην έκδοση απορριπτικών αποφάσεων και μάλιστα "χωρίς κόπο", με το αιτιολογικό μάλιστα της σιωπηρής ανάκλησης. Έχουμε δηλαδή είτε υπέρμετρη ταλαιπωρία των αιτούντων είτε ανούσια απασχόληση Αρχών (ΚΕΠ, Αστυνομία, Διοικητές Δομών) είτε και τα δύο.