• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ' | 24 Απριλίου 2020, 17:37

    Δυσχεραίνεται υπέρμετρα η πρόσβαση σε νομική συνδρομή, αφού κατ αρχάς μπορεί να τη ζητήσει ο αιτών μονάχα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο ημερών και μόνο αφού κριθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος θα προβαίνει σε μία προκαταρκτική κρίση της υπόθεσής του, με τον κίνδυνο να προκαταβάλλεται έτσι η κρίση της Επιτροπής η οποία οφείλει να είναι ανεξάρτητη. Σύμφωνα με την Οδηγία στο άρθρο 20 παρ 3 εδ.3 τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην περιορίζεται αυθαιρέτως η νομική συνδρομή και εκπροσώπηση και να μην εμποδίζεται η ουσιαστική πρόσβαση του αιτούντος στη δικαιοσύνη. Επιπλέον τίθενται ζητήματα παραβίασης του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής όπως προβλέπεται στο άρθρο 46 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας , άρθρο 16 της Σύμβασης της Γενεύης, άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρο 13 της ΕΣΔΑ, άρθρο 2 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Συνεπώς, η ανωτέρω τροποποίηση έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση πρόβλεψης ενδίκων βοηθημάτων άνευ προϋποθέσεων, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής. Επιπλέον, η σχετική ρύθμιση αντιστρέφει τον κανόνα όπως αυτός τίθεται στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ, άρθρο 21, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται ευχέρεια στα Κράτη Μέλη να περιορίζουν την παροχή δωρεάν νομική συνδρομής μόνο στην περίπτωση που «ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή θεωρεί ότι το ένδικο μέσο του αιτούντος δεν έχει πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας» απαιτώντας για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, την «πιθανολόγ[ηση] της ευδοκίμησης της προσφυγής». Επιπλέον ζητήματα ανακύπτουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αναθέτει σε μέλος του οιονεί δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να διασφαλίσει ανεξάρτητη ex nunc νόμω και ουσία εξέταση της προσφυγής, να προβεί σε προκαταρκτική κρίση επι της πιθανολογησης της ευδοκίμησης της προσφυγής. Άλλωστε, δικονομικοί κανόνες που περιορίζουν δικαιώματα που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής έννομης τάξης, και συνιστούν περιορισμό του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 47 του Χάρτη, δικαιολογούνται μόνον εφόσον προβλέπονται από τον νόμο, σέβονται το βασικό περιεχόμενο του εν λόγω δικαιώματος και, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων (ΔΕΕ C‑439/14 και C‑488/14 - SC Star Storage SA σ. 46, 49, ΔΕΕ Pillbox 38, C 477/14, σ. 160). Πλέον των ανωτέρω η εν λόγω ρύθμιση θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω επιβάρυνση των Διοικητικών Δικαστηρίων τα οποία θα κληθούν να αποφανθούν επί της νομιμότητας τυχόν άρνησης παροχής νομικής συνδρομής, οδηγώντας έτσι σε σημαντικές καθυστερήσεις τόσο σε αυτή κάθε αυτή τη διαδικασία ασύλου όσο και στην εν γένει απονομή δικαιοσύνης από τις ως άνω Δικαστικές Αρχές.