• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 9 Ιουνίου 2015, 22:56

    θα πρέπει να ισχύει ότι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με το μειωμένο ωράριο εργασίας. Το άρθρο 27, Ν. 4305, ΦΕΚ Α΄, 31-10-2014 αναφέρει: "Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου,των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.» Επομένως, είναι φρόνιμο να τροποποιηθεί εκ νέου η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), ώστε να υπάρχει μία κοινή πολιτική για όλους τους εργαζόμενους.