• Σχόλιο του χρήστη 'Φάνης' | 10 Ιουνίου 2015, 17:14

    Οι υποπεριπτώσεις (12, 13, 14) της περίπτωσης (β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του Νόμου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής : (12) Φροντιστών. (13) Αρχιτεχνιτών Όπλων και Σωμάτων. Οι νέες Δνσεις-Τμήματα, Φροντιστών και Αρχιτεχνιτών, θα συγκροτηθούν υπό του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ οι οποίες και θα αποτελούν τμήμα του.