Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

1. Η Υπουργική απόφαση του άρθρου 13 να εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

2. Το άρθρο 15 δεν εφαρμόζεται για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2015.

3. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις και οι κοινές ή ατομικές Υπουργικές αποφάσεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 23.

4. Η έναρξη της τριετούς φοίτησης στα ΑΣΣΥ που προβλέπει το άρθρο 26, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:03 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο …

  Μετά την περίπτωση (5) της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής:

  «6. Οι προερχόμενοι από Εθελοντές – Εθελόντριες του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989) και του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985)».

  Άρθρο …

  Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

  «3. Οι μονιμοποιούμενοι διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143), ανεξάρτητα του κατεχόμενου βαθμού τους».

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:10 | λένα

  το ανώτατο όριο 24ωρων υπηρεσιών πρέπει να θεσπιστεί άμεσα.
  2 υπηρεσίες ανά μήνα είναι υπερ αρκετές και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αναλυτικής αιτιολόγησης, να μπορούν να γίνουν 3 ανά μήνα.
  να υπάρξει μέριμνα υπέρ του προσωπικού σ’αυτό το θέμα.
  επίσης θα πρέπει να δείτε το θέμα της κανονικής προβλεπόμενης χρηματικής αποζημίωσης των επιπλέον ωρών λόγω εκτέλεσης υπηρεσίας κτλ., αλλιώς απαλλαγές για την κάλυψη όλων των επιπλέον ωρών εργασίας.

 • 11 Ιουνίου 2015, 21:43 | Γεώργιος

  Συμφωνώ με το παρακάτω σχόλιο (Το άρθρο 30 του παρόντος νομοθετήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια παράγραφο, στην οποία να αναφέρεται ότι ημερομηνία ισχύος του άρθρου 27 που αφορά την αλλαγή της κλίμακας της βαθμολογίας εκπαίδευσης Σχολών και σχολείων ορίζεται αναδρομικά η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3883/2010 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.)

 • 11 Ιουνίου 2015, 15:15 | γιαννης

  συνυπηρέτηση παντρεμένων ζευγαριών στρατιωτικών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας και μόνο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 30 χλμ. και εκτέλεση μετάθεσης με την ίδια ημερομηνία αυστηρά.

 • 11 Ιουνίου 2015, 15:36 | γιαννης

  Το άρθρο 7 του ΦΕΚ 1399/30-4-2012 (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/16519/0022/24−2−2012 (ΦΕΚ 465/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) αντικαθίσταται ως εξής:

  Άρθρο 7

  Προστίθεται νέα περίπτωση (δ) στην παράγραφο 4 ως εξής: «δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι Φροντιστές του Στρατού Ξηράς που απασχολούνται με την φόρτωση − εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης και υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων».

 • 10 Ιουνίου 2015, 22:49 | milit

  Θέματα 3883 θα αντιμετωπιστούν συνολικά.

 • 10 Ιουνίου 2015, 17:14 | Φάνης

  Οι υποπεριπτώσεις (12, 13, 14) της περίπτωσης (β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 του Νόμου 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής :
  (12) Φροντιστών.
  (13) Αρχιτεχνιτών Όπλων και Σωμάτων.

  Οι νέες Δνσεις-Τμήματα, Φροντιστών και Αρχιτεχνιτών, θα συγκροτηθούν υπό του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ οι οποίες και θα αποτελούν τμήμα του.

 • 10 Ιουνίου 2015, 16:45 | νικος

  προτείνω να υπάρξει ανώτατο όριο 24ωρων υπηρεσιών για όλα τα στελέχη (αξκοί-υπξκοί) με ανώτατο όριο τις 3 υπηρεσίες/μήνα.

 • 9 Ιουνίου 2015, 21:27 | Αλέξιος Κουρελής

  Το άρθρο 30 του παρόντος νομοθετήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια παράγραφο, στην οποία να αναφέρεται ότι ημερομηνία ισχύος του άρθρου 27 που αφορά την αλλαγή της κλίμακας της βαθμολογίας εκπαίδευσης Σχολών και σχολείων ορίζεται αναδρομικά η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3883/2010 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης