• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΚ' | 10 Ιουνίου 2015, 17:00

    Προτείνονται: α) η διόρθωση της φράσης «αναγνωρίζονται και προσμετρώνται» στο ορθό: αναγνωρίζεται και προσμετράται, β) η προσθήκη εδαφίου β’ ως εξής: «Εάν ο συνολικός χρόνος άσκησης που έχει υπολογισθεί κατά αυτόν τον τρόπο, υπερβαίνει τον ελάχιστο απαιτούμενο, το υπερβάλλον λογίζεται ως χρόνος άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος για τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου δικηγορίας.», ώστε να καλυφθεί και η περίπτωση που κάποιος έχει ολοκληρώσει την άσκηση ή μεγάλο μέρος αυτής και που άλλως θα αδικείτο.