• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΚ' | 10 Ιουνίου 2015, 17:19

    Στο εδάφιο β' της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου β της παραγράφου 2 θα πρέπει πιστεύω να γίνει η εξής αναδιατύπωση: "Ανεργία συζύγου ή συμβίου, για τον έγγαμο οπλίτη και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αντίστοιχα[...]"