Άρθρο 03: Τοποθετήσεις – Τακτικές και Έκτακτες Μεταθέσεις

1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται ως εξής:

α. Στρατός Ξηράς

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), τοποθετούνται σε Μονάδες της Θράκης, Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

β. Πολεμικό Ναυτικό

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

γ. Πολεμική Αεροπορία

Οι οπλίτες αμέσως μετά το πέρας της βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρων περιοχών.

2. Για τις τοποθετήσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας κριτήρια:

α. Υπηρεσιακά κριτήρια:

(1) Κάλυψη των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών.

(2) Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.

(3) Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.

(4) Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.

(5) Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.

β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια των οπλιτών. Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά προτεραιότητας:

(1) Η απώλεια συγγενούς α΄ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.
(2) Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.

(3) Παθήσεις με ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω, μελών οικογένειας των οπλιτών.

(4) Οπλίτης άγαμος, έγγαμος ή που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο.

(5) Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και όλα τα αδέλφια του είναι εξαρτώμενα μέλη.

(6) Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

(7) Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος . Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

γ. Αντικειμενικά κριτήρια. Αυτά καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας συνοψίζονται στους εξής:

(1) Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδος.
(2) Απόσταση από τη μεθόριο.

(3) Έδρα Μονάδος σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

(4) Απόσταση από έδρα Δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.

(5) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(6) Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.

(7) Κλιματολογικές συνθήκες. Σαν μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).

3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας των.

4. Τα υπηρεσιακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις των οπλιτών.

5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές/επιχειρησιακές ανάγκες.

6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τη μοριοδότηση των οικονομικών-κοινωνικών κριτηρίων.

7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδος, που αποσπάστηκε.

8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια τής τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα ΓΕ των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε ΕΣΣΟ.

9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησης της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται άμεσα το αρμόδιο ΓΕ.

10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν την μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.

11. Τα ΓΕ με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν των αριθμό των μορίων πενήντα (50) οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησης τους, κατά σειρά προτίμησης και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστότοπων των ΓΕ.

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 75 του ν. 3421/2005 (Α΄302) καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 11/2004 (Α΄17) δεν θίγονται.

 • 11 Ιουνίου 2015, 10:16 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Καθυστέρηση δημοσίευσης σχολίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα της δημόσιας διαβούλευσης – σημασία έχει το σχόλιο να το δούν οι άλλοι !!

 • 10 Ιουνίου 2015, 20:35 | ΣΑΒΒΑΣ

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΑΝΕ ΑΠΟ ΥΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

 • 10 Ιουνίου 2015, 17:19 | ΣΤΚ

  Στο εδάφιο β’ της περίπτωσης (2) της υποπαραγράφου β της παραγράφου 2 θα πρέπει πιστεύω να γίνει η εξής αναδιατύπωση: «Ανεργία συζύγου ή συμβίου, για τον έγγαμο οπλίτη και τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης αντίστοιχα[…]»

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:22 | ΛΙΝΑ

  ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ. ΕΓΩ ΣΑΝ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΧΩ ΝΑ ΘΕΣΩ 2 ΘΕΜΑΤΑ: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΧΡΟΝΙΑ(ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΖΗΣΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΑ ΣΟΑ ΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:03 | DESHRA

  Για τα μονιμα στελεχη η μοριοδοτηση στις μεταθεσεις να συμπεριλαμβανει και την εργασια της/του συζυγου. Οταν ειναι η/ο δευτερη/ος στο Δημοσιο ειναι πολυ ευκολα τα πραγματα γιατι υπαρχει ο νομος της συνηπηρετησης. Οταν ομως ειναι ελευθερος επαγγελματιας για να ακολουθησει το στελεχος των ΕΔ πρεπει να κλεισει την επιχειρηση του ή να την μεταφερει. Αυτο εχει ως αποτελεσμα την απωλεια εισοδηματος, ΠΧ λογιστρια/ης που εχει γραφειο και περνει μεταθεση ο/η συζυγος για αλλη πολη, ειτε πρεπει να κλεισει το γραφειο του ειτε να το μεταφερει κατι που δεν του εξασφαλιζει την υπαρχουσα πελατεια.
  η δευτερη περιπτηση ειναι ο/η στρατιωτικος φευγει μονος του για την μεταθεση που πηρε με αποτελεσμα την διασπαση της οικογενειας που τις περισσοτερες φορες εχει οδυνηρα αποτελεσματα.Σε τετοιες περιπτωσεις καλο θα ηταν να προβλεπετε τοποθετηση σε κοντινες μοναδες πχ ακτινας 80 χιλ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:21 | Κώστας Δημητρίου

  ένα από τα βολέματα σε μια στρατιωτική μονάδα ήταν και το Α2 ή γραφείο Ασφαλείας, όπου οι έφεδροι είχαν καλύτερη μεταχείριση από όλους και ουσιαστικά ήταν πολίτες και ήταν πάντα τα δικά μας παιδιά

  ή θα πρέπει να αποκλειστεί έφεδρος να βρίσκεται σε τέτοιο πόστο ή θα πρέπει να γίνεται με κλήρωση ή με κάποιο test και όχι επειδή είναι δικό μας αρεστό παιδί

 • 9 Ιουνίου 2015, 22:11 | Βασίλης

  Να ισχύει στο ακέραιο ο 3883/10 ειδικότερα θα αναφερθώ για την κατηγορία τριτεκνων_πολυτεκνων αλλα και των υπολοιπων, της ομάδας των κοινωνικων και οξέων προβλημάτων, οπως και του να διευρυνθεί η ομαδα και να υπάγονται σ’αυτην και οι αποδεδειγμενα, οικονομικά ασθανεστεροι, οπως π. χ. οι ενταγμενοι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα με δικαστική απόφαση π. Χ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 21:49 | milit

  Εξετάζεται στην ΥΑ για τις μεταθέσεις μονίμων που εξετάζεται για τροποποίηση

 • 9 Ιουνίου 2015, 20:21 | ΝΙΚΟΣ

  Καλησπερα σε ολους, μιλαω για τους στρατιωτικους που ανηκουν στο πολεμικο ναυτικο.Παρακαλω να μεριμνησετε να σταματησουν οι αποσπασεις των μονιμων κυριως υπαξιωματικων στο θερετρο αξιωματικων Ν.Β.Ν.Ε αποδυναμονοντας τα πλοια και τις ναυτικες υπηρεσιες για να κανουν χρεη ταμια,ναυαγωσωστων κ.α .Επισης ξερω οτι ειναι καπως ασχετο με τα θεματα που μας απασχολουν αλλα μονο εσεις πιστευω μπορειτε να δωσετε λυση σε αυτο.Ακομη αλλο ενα θεμα που πιστευω πως ειναι αδικο για τους υπαξιωματικους ειναι η συγκροτηση μονιμου αγηματος αποδοσεως τιμων.Θα πρεπει να αποτελειται απο ναυτες και οχι απο μονιμους με ποσα χρονια υπηρεσιας(εννοω το αγημα του ναυσταθμου σαλαμινας).Οσον αφορα τις μεταθεσεις πιστευω οτι θα πρεπει να γινονται με βαση τις προτιμησεις και τις υποχρεωσεις των στελεχων και να μπορει καθε βαση να υποστηριξει τους μετατιθεμενους που αδυνατουν να ανταπεξελθουν οικονομικα,να υπαρχουν ιδανικες συνθηκες για μεταθεση.Ευχαριστω εκ των προταιρων που διαβασατε τα παραπανω.Ελπιζω να μη σας κουρασα.

 • 9 Ιουνίου 2015, 20:16 | Βασιλης

  Για τους αξκους θα πρεπει να υπαρχει και μοριοδοτηση των καθηκοντων τους στη Μονάδα. Σήμερα δηλαδή ένας αξκος πριμοδοτείται όταν είναι εκπαιδευτής σε παραγωγική σχολή και όταν είναι σε επιτελείο .Συναντιέται δηλαδή το φαινόμενο ένας αξκος να είναι στην Αθήνα σε παραγωγική σχολή και αθροίζοντας τα μόρια του( εκπαιδευτή στη σχολή και φρουράς) να φθάνουν τα μόρια ενός αξκου που είναι στο βόρειο έβρο και έχει καθήκοντα διπλά και τριπλά.Τέλος συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο.Μέγιστος χρόνος παραμονής σε φρουρά τα 5 χρόνια χωρίς εξαιρέσεις.

 • 9 Ιουνίου 2015, 18:11 | milit

  Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Το θέμα θα εξεταστεί με την τροποποίηση της ΥΑ για τις μεταθέσεις των μονίμων.

 • 9 Ιουνίου 2015, 18:28 | Παναγιώτης

  Τα κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη πλεον είναι κοινός τόπος για ενα μεγάλο μερος της Ελληνικής κοινωνίας (ιδιαίτερα η ανεργία – χαμηλό εισόδημα). Οι ένοπλες δυνάμεις πληρώνουν το φαγητό, τον ύπνο και τις μετακινήσεις των στρατιωτών έτσι κι αλλιώς. Ισως καποια από αυτά τα κριτήρια να πρέπει να εξαλειφθούν ή να χορηγείται αναβολή στρατευσης σε περιπτώσεις πχ. θανάτου γονέα.

 • 9 Ιουνίου 2015, 17:26 | Νικος

  Για τα μονιμα στελεχη να υπαρχει ενα ανωτατο χρονικο οριο που να υπηρετουν σε μια μοναδα π.χ 5 ετη,με το περας του οποιου,και εφοσον το επιθυμουν,να μπορουν να μετατιθενται υποχρεωτικα.Δεν ειναι δικαιο καποιοι να παραμενουν για χρονια σε προνομοιουχες μοναδες και καποιοι αλλοι να εγκλωβιζονται σε δυσκολες μοναδες για χρονια.

 • 9 Ιουνίου 2015, 16:41 | Σπυρος

  Στο 1(α) να προστεθεί και η ελληνοαλβανική μεθόριος.

 • 9 Ιουνίου 2015, 15:26 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ: πρόβλεψη για:
  1. ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΩΝ (ίδιο ή διαφορετικό κλάδο των ΕΔ)
  2. μελλοντική κατάταξη γυναικών
  3. κατάταξη εθελοντών