• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης' | 10 Ιουνίου 2015, 21:33

    Θα ήταν εποικοδομητικό, πέραν από τα αντικείμενα μεταπτυχιακών που θα προτείνονται από την Υπηρεσία, να υπάρχει η δυνατότητα τα στελέχη να προτείνουν τα ίδια προγράμματα σπουδών συναφών με τα καθήκοντα και με την ειδικότητά τους, στα οποία έχουν γίνει αποδεκτά για φοίτηση ή απλά επιθυμούν να φοιτήσουν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα να επικαιροποιούνται – ανανεώνονται τα προγράμματα που προκηρύσσονται από την Υπηρεσία. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά, κάποιες διαδικασίες παγιώνονται απλά λόγω επανάληψης ή λόγω έλλειψης χρόνου για επικιροποίηση (εξαιτίας φόρτου εργασίας των στελεχών και άρα χρόνου για διερεύνηση νέων θεμάτων). Ενισχυτικά των ανωτέρω, η δυνατότητα φοίτησης σε εξειδικευμένο πρόγραμμα, που είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα του στελέχους αλλά και που θα αποβεί ωφέλιμο για την Υπηρεσία, θα αποτελέσει κίνητρο για μέγιστη απόδοση κατά τη φοίτηση. Κατ'επέκταση, να υπάρξει πρόβλεψη για ένα είδος “ενθάρρυνσης” της Υπηρεσίας να υιοθετήσει πρόταση στελέχους για φοίτηση σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν το στέλεχος επιλέγεται με υποτροφία κατόπιν διαγωνισμού, είτε από δημόσιο είτε από αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα. Παράλληλα, να θεσπισθούν διαδικασίες συγκεκριμένες διαδικασίες, περιοδικές ανά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ελέγχου της προόδου της φοίτησης των στελεχών.