• Σχόλιο του χρήστη 'Νικολάκης' | 10 Ιουνίου 2015, 21:10

    Να ληφθεί μέριμνα για καθιέρωση και μεταδιδακτορικών σπουδών, ιδίως όταν τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να συνδυασθούν με συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης φορέων που θα είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν έρευνα που θα ενδιαφέρει τόσο τους ίδιους, όσο και την Υπηρεσία. Δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης, π.χ. από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Οι πόροι που θα αποκτηθούν θα μπορούν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω σπουδές των στελεχών, π.χ. για εξασφάλιση διδάκτρων κλπ