• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΚ' | 11 Ιουνίου 2015, 10:27

    Λαμβάνοντας υπόψη ότι 1) Κατηγορίες προσωπικού των ΕΔ επιβραβεύονται για την απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων π.χ. α) Οι υπαξιωματικοί που αποκτούν τίτλο ΑΕΙ μπορούν υπό τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 να μεταταγούν στο σώμα των Αξιωματικών, β) Οι ΕΜΘ - πτυχιούχοι ΑΕΙ υπό τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 μπορούν να μεταταγούν στο σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών 2) Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.(άρθρο 6 παρ.4 ν.4024/2011): Προτείνεται ανάλογη πρόβλεψη και για όσους αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (χωρίς υπερβολικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις).