• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης' | 11 Ιουνίου 2015, 12:01

    1. Σύμφωνα με τον Ν. 3549, ΦΕΚ 69Α' /20-03-2007, τον νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ, που μεταρρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Επομένως και η φοίτηση στο σύνολο σχεδόν των ΤΕΙ έχει πλέον αυξηθεί από 3 σε 4 έτη, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα κάθε σχολής. Άρα η 3ετής φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές, δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για να επικαλεστούν, αν θέλουν, οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο για ανώτατες σπουδές, όπως παλαιότερα (όταν η φοίτηση στα ΤΕΙ ήταν τριετής). Είναι προφανές ότι απαιτείται επιπλέον νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με το υπουργείο παιδείας και η πείρα του παρελθόντος διδάσκει ότι αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. 2. Ο στρατιωτικός βαθμός αποφοίτησης, πρέπει να εναρμονίζεται και με την επιδιωκόμενη ακαδημαϊκή αναβάθμιση. Επομένως όπως παλαιότερα όταν η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) ήταν τριετούς εκπαίδευσης και στους απόφοιτους απονεμόταν ο βαθμός του Ανθυπασπιστού, έτσι και τώρα θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη, με τον βαθμό τουλάχιστον του Επιλοχία να αποτελεί ενδεικτική δίκαιη λύση. Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών προηγουμένων ετών, ότι σχολές ΑΣΣΥ έχουν μεγαλύτερη βάση από σχολές ΑΣΕΙ, επομένως οι σπουδαστές είναι υψηλότατου επιπέδου και η αναβάθμιση των σχολών αυτών είναι αναγκαία.