• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 11 Ιουνίου 2015, 16:06

    Εφόσον το άρθρο αφορά όλους, ποια είναι η πραγματική-ουσιαστική μέριμνα για τα στελέχη που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ; Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος που να έχει μεταταχθεί σε ανώτερη βαθμίδα. Επίσης, τα κριτήρια των μετατάξεων είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα, ώστε να μην υπάρχουν ούτε καν αιτήσεις. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται απλοποίηση των κριτηρίων των μετατάξεων. Σε ότι αφορά τους ΕΠΥ-ΕΜΘ που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ΑΕΙ, είναι δίκαιο να παραμένουν και να θεωρούνται "νεότεροι", με ότι συνεπάγεται αυτό, από τους ομοιόβαθμους συναδέλφους τους που έχουν ολοκληρώσει Σχολή ΑΣΣΥ; Περαιτέρω, στο Άρθρο 10 του νόμου 3883 σχετικά με τη διαδικασία μετατάξεων αναφέρεται ότι "Με απόφαση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, καθορίζο− νται σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται και δη− μοσιεύονται με μέριμνα του οικείου ΓΕ. Το ειδικότερο περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, όπως οι θέσεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα των μετατασσομένων, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτο− μέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν πρότασης του οικείου Κλάδου. Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν. Οι εν λόγω αιτή− σεις αξιολογούνται από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο." Η διαδικασία αυτή εδώ και χρόνια δεν γίνεται!