• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 12 Ιουνίου 2015, 07:06

    Να καταργηθεί η διάταξη ολόκληρη που αφορά την απονομή βαθμού για τους Ολυμπιονίκεςνα ικανοποιηθούν πρώτα κατηγορίες προσωπικού που έχουν προσφέρει έργο τόσα χρόνια στο σώμα.Για λόγους λοιπόν ίσης μεταχείρησης προσωπικού και λόγους ηθικής ικανοποίησης στελεχών κατηγορίας να προστεθούν σε άρθρα τα ακόλουθα: Μετά την περίπτωση (5) της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «6. Οι προερχόμενοι από Εθελοντές – Εθελόντριες του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄/8.5.1989) και του ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α΄/8.2.1985)». Άρθρο … Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι μονιμοποιούμενοι διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3257/2004 (ΦΕΚ Α΄ 143), ανεξάρτητα του κατεχόμενου βαθμού τους». Άρθρο … Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «9. Οι διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται από 1.1.2014».