• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξανδρα' | 19 Ιουνίου 2015, 12:42

    11 Ιουνίου 2015, 22:02 | Αλεξάνδρα Μόνιμος Σύνδεσμος Η παιδεία, αποτελεί βασική αποστολή της Πολιτείας και είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη. Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου στην παιδεία, θα πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη του Κράτους. Έτσι, η παρούσα διάταξη αποτελεί μια ουσιαστική μέριμνα για τα Στελέχη των ΕΔ (Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς) για μια πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη, όμως νομοθετική διάταξη για να προάγει το προστατευόμενο αγαθό της παιδείας και να είναι σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των διοικούμενων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής τροποποιήσεις: Παρ. 1 «εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα του αποκτηθέντος πτυχίου ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί» Παρ.2 « Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός και η ειδικότητα των πτυχίων των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης…..» Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται το γεγονός της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, διότι ο βαθμός αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω εκπαίδευση των χαμηλόβαθμων, με αποτέλεσμα να δικαιούται συμμετοχής, σύμφωνα με το βαθμό τα άτομα μεγάλης ηλικίας (κοντά στη συνταξιοδότηση) και οι αποκτηθείσες γνώσεις τους, από την εκπαίδευση, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας. Η συνάφεια θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ ειδικότητας αποκτηθέντος πτυχίου και όχι ειδικότητας στην Υπηρεσία, διότι στα στελέχη των ΕΔ και κυρίως στους Υπαξιωματικούς από διαγωνισμό, υπάρχει διαφορά μεταξύ των ειδικοτήτων των πτυχίων και των ειδικοτήτων πρόσληψης, με αποτέλεσμα να τους αφαιρείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αποτελεί η συνάφεια ειδικότητας πτυχίου και όχι η συνάφεια ειδικότητας.