• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ' | 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:51

    Παράγραφος 4. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , καθώς και τα δικαιολογητικά που δεν είχε καταθέσει κατά τη διαδικασία ποιοτικής επιλογής στην περίπτωση που είχε υποβάλει ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Ποιός ο λόγος υποβολής του ΕΕΕΣ εάν υπάρχει υποχρέωση συγκέντρωσης και κατάθεσης και των δικαιολογητικών αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης?? Προτείνουμε να ληφθεί υπόψη το από 28-9-18 με αρ. πρωτ. 5035 Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ για «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»