Άρθρο 85 – Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 82, ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου.
2. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να επιβεβαιώσει την ισχύ των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών και να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλα τα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή λόγω χρήσης της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 72, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
3. Η ανωτέρω κοινοποίηση της απόφασης ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται στον προσωρινό ανάδοχο, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτά αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή γνωστοποιηθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εφόσον οι τρεις τελευταίες περιπτώσεις επιβεβαιωθούν με επιστολή βεβαίας χρονολογίας.
4. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 2. Όσοι δικαιούνταν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και ο χρόνος πρόσβασης των διαγωνιζομένων σε αυτά.
5. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 34 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη οψιγενών μεταβολών του άρθρου 86, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

  • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:51 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

    Παράγραφος 4. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , καθώς και τα δικαιολογητικά που δεν είχε καταθέσει κατά τη διαδικασία ποιοτικής επιλογής στην περίπτωση που είχε υποβάλει ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Ποιός ο λόγος υποβολής του ΕΕΕΣ εάν υπάρχει υποχρέωση συγκέντρωσης και κατάθεσης και των δικαιολογητικών αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης?? Προτείνουμε να ληφθεί υπόψη το από 28-9-18 με αρ. πρωτ. 5035 Διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ για «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»