• Σχόλιο του χρήστη 'Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών' | 24 Ιανουαρίου 2011, 15:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Νόμου «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και ΄Ασκηση Επαγγελμάτων», προτείνει η διατύπωση της παραγράφου 4 του ως άνω προσχεδίου, να γίνει ως εξής : << 4. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, βάσει των προϋπολογιζομένων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία αναρτούν το εύρος των ωριαίων τιμών εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους καθώς και τα κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο και τα υποβάλλουν στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.»