Άρθρο 8 Νόμιμοι Ελεγκτές

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η παρ. 6 άρθρου  18 ν. 2231/1994:

«6. Με ειδικές ή γενικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι ελάχιστες ώρες πραγματοποίησης του κάθε υποχρεωτικού ελέγχου, το ελάχιστο ενιαίο ωρομίσθιο και το ανώτατο όριο ετησίας απασχόλησης των ορκωτών ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού τους στους ελέγχους αυτούς, καθώς και τα υποβαλλόμενα στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε συγκεκριμένος έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση, η τελική αμοιβή για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή και του βοηθητικού προσωπικού του καταβάλλεται στην εταιρία ή κοινοπραξία που του ανέθεσε το συγκεκριμένο έργο, η οποία εκδίδει και το από το νόμο προβλεπόμενο παραστατικό στοιχείο.»

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του Ν.2231/1994 (Α’ 139) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), μετά  πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) καθορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες ώρες για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, το ανώτατο όριο ετησίας απασχόλησης των νόμιμων ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού τους στους υποχρεωτικούς ελέγχους και τα υποβαλλόμενα στο Σ.Ο.Ε.Λ. στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε έλεγχος. Για τον καθορισμό των ελαχίστων αναγκαίων ωρών υποχρεωτικών ελέγχων, λαμβάνονται ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία μονάδων ή στη συγκεκριμένη μονάδα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος και στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον.»

Άρθρο 18 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 226/1992:

«α. Η ανάληψη οποιουδήποτε τακτικού ελέγχου γίνεται με την προϋπόθεση ότι η αμοιβή του συγκεκριμένου ελέγχου δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο του συνόλου των εσόδων που πραγματοποίησε η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής από κάθε εταιρία ή κοινοπραξία εγγραφόμενη στο Μητρώο του Σ.Ο.Ε., ως σύνολο εσόδων της προηγούμενης δωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης της λαμβάνεται το γινόμενο του συνόλου της ανώτατης επιτρεπόμενης ετήσιας απασχόλησης των Ορκωτών Ελεγκτών και του βοηθητικού ελεγκτικού προσωπικού της, επί το εκάστοτε ισχύον ενιαίο ωρομίσθιο της ίδια εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών.»

2.Η περίπτωση α της παραγράφου  2 του άρθρου 18 του Π.Δ.. 226/1992 (Α’ 120), καταργείται.

Άρθρο 18 παρ. 3 περ. β π.δ. 226/1992:

«β. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή της, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτ. α’ ή γ’, της προηγούμενης παραγράφου 2, γνωστοποιώντας την αποποίησή της και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος της εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών από δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι το τριπλάσιο της ελάχιστης αμοιβής ελέγχου, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6. Για την παράλειψη και την έκταση της χρηματικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.»

γ. Αν η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου, καθώς και τις προϋπολογιζόμενες ώρες πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού. Οι ώρες αυτές, συνυπολογιζόμενων και των ωρών άλλων τακτικών ελέγχων που έχουν ήδη ανατεθεί σε ένα Ορκωτό Ελεγκτή και πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στη δωδεκάμηνη περίοδο από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ετήσιο απασχόλησης του ίδιου και του απ’ αυτόν απασχολούμενου ελεγκτικού προσωπικού, όπως το όριο αυτό καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Τυχόν υπέρβαση του πιο πάνω ορίου, συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος της εταιρίας η κοινοπραξίας, από δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μέχρι το τριπλάσιο της αμοιβής που αντιστοιχεί στις καθ’ υπέρβαση ανατεθείσες ώρες ελέγχου, η οποία αποφασίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.»

3.Οι περιπτώσεις β’ και γ’ του άρθρου 18 του π.δ. 226/1992, αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Ο εκλεγόμενος νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή του, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτ. γ’ της προηγούμενης παραγράφου 2, γνωστοποιώντας την αποποίησή του και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της παράβασης και την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

«γ. Αν το ελεγκτικό γραφείο δεν αποποιείται τον έλεγχο, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της εντολής να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. το όνομα του νόμιμου Ελεγκτή ή Ελεγκτών, στους οποίους ανέθεσε την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου. Περαιτέρω, μέσα στην ίδια προθεσμία από τη λήψη της εντολής, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο οφείλει να γνωστοποιήσει στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. τις προϋπολογιζόμενες ώρες πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού. Οι ώρες αυτές, συνυπολογιζόμενων και των ωρών άλλων ελέγχων που έχουν ήδη ανατεθεί σε ένα νόμιμο ελεγκτή και πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στη δωδεκάμηνη περίοδο από 1ης Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης του ίδιου και του απασχολούμενου από αυτόν ελεγκτικού προσωπικού, όπως το όριο αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε. Τυχόν υπέρβαση του πιο πάνω ορίου, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής από δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Για τη διαπίστωση της παράβασης και την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Τ.Ε..»

Άρθρο 18 παρ. 6 Π.Δ. 226/1992:

«6.        Η μείωση της αμοιβής ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου, απαγορεύεται.

Ειδικότερα:

α. Με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, καθορίζονται ετησίως οι ελάχιστες ώρες πραγματοποίησης του τακτικού ελέγχου της κάθε μονάδας ή κατηγορίας μονάδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο από μέλη του Σ.Ο.Ε. εγγεγραμμένα στα οικεία Μητρώα του άρθρου 13.

Για τον καθορισμό των ωρών αυτών, το Εποπτικό Συμβούλιο λαμβάνει ιδίως υπόψη τα δεδομένα της απαιτούμενης χρονικής απασχόλησης στη συγκεκριμένη ή σε παρεμφερείς μονάδες, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τους τακτικούς ελέγχους του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, καθώς και το αντικείμενο των εργασιών τους, το σύνολο ενεργητικού και τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού τους.

β. Οι κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενες ώρες, καθώς και το ελάχιστο μέσο ενιαίο ωρομίσθιο, που ισχύει κάθε φορά για την απασχόληση του Ορκωτού Ελεγκτή και του βοηθητικού ελεγκτικού προσωπικού του, βρίσκονται στη διάθεση των εταιριών ή κοινοπραξιών ελεγκτών.

γ. Κάθε εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών μπορεί να διαφοροποιεί το μέσο ενιαίο ωρομίσθιο απασχόλησης των ελεγκτών της σε τιμή μεγαλύτερη του καθοριζόμενου από το Εποπτικό Συμβούλιο ελάχιστου ύψους του, με την προϋπόθεση άτι η διαφοροποίηση αυτή γνωστοποιείται στο Εποπτικό Συμβούλιο και ισχύει γενικά για όλους τους τακτικούς ελέγχους που αναλαμβάνονται από την εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών ύστερα από την ημερομηνία της παραπάνω γνωστοποίησης.

δ. Η υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ωρών πραγματοποίησης τακτικού ελέγχου, που συνεπάγεται την αύξηση της αμοιβής ελέγχου, επιτρέπεται πάντοτε με την προϋπόθεση ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την ελεγχόμενη μονάδα.

ε. Το Εποπτικό Συμβούλιο παρακολουθεί τη νομιμότητα της ανάθεσης των τακτικών ελέγχων, καθώς και τις τιμολογούμενες αμοιβές και ερευνά κάθε περίπτωση έκπτωσης ή επιστροφής της κατά τις διατάξεις αυτής της παραγράφου προσδιοριζόμενης ελάχιστης αμοιβής ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί κάθε εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών να του υποβάλει τα κατά την κρίση του στοιχεία ή να αποφασίζει για τη διενέργεια ειδικού λογιστικού ελέγχου επί των βιβλίων και στοιχείων της, διενεργουμένου από διμελή τουλάχιστον Επιτροπή που συγκρατεί από μέλη του Εποπτικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι, με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο, έχει γίνει διαφοροποίηση της αμοιβής τακτικού ελέγχου κάτω της ελαχίστης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος της υπεύθυνης εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών, από δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) κατ’ ελάχιστον μέχρι το εικοσαπλάσιο του ποσού της διαφοροποίησης. Σε περίπτωση υποτροπής, η επιβαλλόμενη νέα χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το τριπλάσιο της προηγούμενης.»

4.Η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, βάσει των προϋπολογιζομένων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία δύνανται να αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιμές και τα κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο.»

Άρθρο 20 παρ. 2 β του Π.Δ. 226/1992:

«2. Στο παραπάνω πειθαρχικό συμβούλιο παραπέμπεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ο Ορκωτός Ελεγκτής ή Επίκουρος ή Δόκιμος ή Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής για:

β) Ανάρμοστη συμπεριφορά, στην οποία περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση της αμοιβής του υποχρεωτικού ελέγχου.»

5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 226/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ανάρμοστη συμπεριφορά.»

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το Γραφείο μας περίμενε εναγωνίως την ανάρτηση της Διαβούλευσης για να εκθέσει τις απόψεις του.

  Κατ’ αρχήν θεωρούμε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα απαιτείτο αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ασχοληθεί, νωρίτερα προ πολλών ετών, επαρκώς με όλες τις σχετικές ελάχιστες αμοιβές.

  Επίσης, καμία ελάχιστη αμοιβή δεν εξασφαλίζει την ποιότητα της εργασίας αλλά τη μεγιστοποίηση των εσόδων στους επαγγελματίες του χώρου στον οποίο αυτές υφίσταται.

  Την ποιότητα του ελέγχου την εξασφαλίζει ο επαγγελματισμός των ορκωτών ελεγκτών και πάνω απ’ όλα οι επαρκείς εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι των εποπτικών αρχών, στην περίπτωση της Ελλάδας η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και το Πειθαρχικό Συμβούλιο της.

  Αντί να ασχολούμαστε και να εναντιωνόμαστε στην κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, η οποία ως ειπώθηκε έπρεπε να είχε νωρίτερα αποτελέσει αντικείμενο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, έπρεπε να ασχολούμαστε με την ενδυνάμωση της ΕΛΤΕ, την οποία αυτή τη στιγμή ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών έχει αποδυναμώσει, ως υπεύθυνος εποπτεύων, καθώς η στελέχωση της, περιλαμβάνει δύο άτομα (εάν εξαιρέσει κανείς τα στελέχη ανωτάτου επιπέδου – Προέδρους, Αντιπροέδρους κλπ), τα οποία είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο 3.000 επαγγελματιών περίπου και χιλιάδων Εκθέσεων Ελέγχου ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων πολύ μεγάλων Ομίλων εταιρειών, εισηγμένων και μη.

  Γιατί μας απασχολεί η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και δεν μας απασχολεί χρόνια τώρα η αποδυνάμωση της ΕΛΤΕ;

  Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών ως εποπτεύων της ΕΛΤΕ δεν εγκρίνει άμεσα την πρόσληψη των 12 στελεχών που τόσους μήνες έχει καθυστερήσει στην ΕΛΤΕ (οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει προ Μνημονίου και σήμερα είναι στο τελικό στάδιο υπογραφής τους από τον Υπουργό), σε ένα χώρο ο οποίος είναι νευραλγικός για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας;

  Πόσοι ανεξάρτητοι εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι έγιναν τα τελευταία χρόνια στους Ορκωτούς Ελεγκτές για ελεγχόμενες εταιρείες οι οποίες από τη μία μέρα στην άλλη πτώχευσαν, καταστρέφοντας χιλιάδες πιστωτές, εργαζόμενους, δανειστές, καταθέτες, ασφαλισμένους κλπ;

  Θεωρούμε ότι οι ελάχιστες αμοιβές επιτέλους πρέπει να καταργηθούν γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα του ελέγχου. Εάν ένας ελεγκτής κρίνει ότι με την αμοιβή, που του προτείνει η ελεγχόμενη εταιρεία, δεν θα μπορέσει να εκτελέσει το έργο του με την απαιτούμενη επάρκεια, τότε, απλά δεν έχει παρά να μην δεχτεί την ανάθεση του ελέγχου.

  Ποιος θα δέχεται να κάνει έλεγχο μειώνοντας την ποιότητα του έργου του, αν ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί υπόλογος μέσα από τη διαδικασία ποιοτικών ελέγχων;

  Οφείλετε ωστόσο παράλληλα με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών να ενισχύσετε άμεσα την λειτουργία της ΕΛΤΕ ώστε να μπορεί να επιβάλει και επιβλέπει την τήρηση των απαιτούμενων ελεγκτικών προτύπων και όπου διαπιστώνεται πλημμελής τήρησή τους να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις που θα περιλαμβάνουν έως και την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

  Όταν οι ορκωτοί ελεγκτές συνειδητοποιήσουν ότι και αυτοί ελέγχονται (ο ελεγκτής πρέπει να ελέγχεται και αυτός) και κινδυνεύουν να χάσουν τη δύναμη της υπογραφής Εκθέσεων Ελέγχου, να είστε σίγουροι ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να αναλάβουν εργασίες που δεν θα μπορούν να εκτελέσουν με την απαιτούμενη ποιότητα.

  Το ελεγκτικό έργο δεν πρέπει να εξαρτάται από το κέρδος που θα αποφέρει στον ελεγκτή αλλά από την τήρηση των ελεγκτικών προτύπων. Τα πρότυπα δεν τα τηρούμε αναλογικά με την αμοιβή μας (δηλαδή, εάν εισπράττει αρκετά χρήματα ο ελεγκτής κάνει καλή δουλειά, ενώ αν εισπράττει λίγα δεν κάνει). Αν κάποιος ελεγκτής δεν θεωρεί την αμοιβή επαρκή, δεν κάνει εκπτώσεις στο ελεγκτικό έργο, απλά δεν το αναλαμβάνει και αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με ανεξάρτητους εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους.

  Αν εξοργίζονται κάποιοι με την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών, σημαίνει ότι είναι πλήρως ικανοποιημένοι από όλα τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας του θεσμού στην Ελλάδα;

  Καταργήστε τις ελάχιστες αμοιβές αλλά εξασφαλίστε στον επαγγελματικό χώρο των Ορκωτών Ελεγκτών την αξιοπρέπεια που απαιτείται.

  Το Γραφείο μας έχει την τιμή να είναι, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή ατομικής επιχείρησης κατά τα πρότυπα λειτουργίας των συμβολαιογραφικών ή δικηγορικών γραφείων και δυσκολευτήκαμε για να το πετύχουμε. Το επάγγελμα έχει ανοίξει πλέον και έμπειροι Ορκωτοί Ελεγκτές μπορούν με σοβαρότητα να εκτελέσουν το έργο τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό, ελπίζουμε όμως ότι όλο και περισσότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας έργο χωρίς να πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα την ωριαία χρέωση, που για όσους γνωρίζουν καλά, μπορεί να φτάσει και τα 500 Ευρώ την ώρα.

  Όποιος δεν θεωρεί αξιοπρεπή την αμοιβή που του προσφέρουν ας μην δεχτεί την ανάθεση, κανείς δεν τον υποχρεώνει.

  Τόσα χρόνια με τις ελάχιστες αμοιβές καταφέραμε μήπως να ελαχιστοποιήσουμε τις πτωχεύσεις εταιρειών;

  Πόσους ποιοτικούς ελέγχους πραγματοποιήσαμε σε σοβαρές υποθέσεις πτωχεύσεων και σημαντικών σκανδάλων γεγονότα που αναλογικά και με την δική τους βαρύτητα οδήγησαν στην σημερινή οικονομική κρίση;

  Τα κέρδη στον ελεγκτικό χώρο είναι υπέρ αρκετά και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε κοιτώντας τις οικονομικές καταστάσεις των ελεγκτικών εταιρειών και των συμβουλευτικών συνδεδεμένων με αυτές, όπως επίσης και των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

  Ως Γραφείο με χαρά θα δεχόμασταν να ενταχθούμε σε λίστα κοινοποίησης των οικονομικών απολαβών των φυσικών προσώπων Ορκωτών Ελεγκτών για να διαπιστώσουμε όλοι πόσο επικερδές είναι το επάγγελμα και πόσο συνέβαλαν σε αυτό οι ελάχιστες αμοιβές.

  Η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή δεν του ορίζει το πόσο θα ασχοληθεί με τον έλεγχο. Τα ελεγκτικά πρότυπα είναι αυτά που το κάνουν.
  Οι ποιοτικοί έλεγχοι δεν είναι επαρκείς γιατί οι Υπουργοί Οικονομικών ως εποπτεύοντες έχουν καταφέρει να αποδυναμώσουν όλα αυτά τα χρόνια την ΕΛΤΕ. Μια τέτοια επιτροπή θα έπρεπε να είχε τη δυνατότητα να στελεχώνεται με την αφρόκρεμα των στελεχών του χώρου.

  Ας ρίξουν μια ματιά κάποιοι στο κατά πόσον υπάρχει παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας όσον αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  Τους ελέγχους δεν τους απαξιώνουν οι αμοιβές αλλά οι ίδιοι οι ελεγκτές που τους πραγματοποιούν χωρίς επαγγελματισμό!

  Τέλος, με το νομοσχέδιο προτείνεται η καθιέρωση ελάχιστων ωρών απασχόλησης, που στην ουσία συνιστά μια ύστατη προσπάθεια παραγόντων, για μείωση της όλης προσπάθειας της απελευθέρωσης.

  Αλήθεια τι νόημα έχουν τέτοιου είδους διατάξεις; Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που ήδη είναι τεράστια σε έκταση, απαιτούν προσπάθεια για την εφαρμογή τους και έχουν υιοθετηθεί νομοθετικά και μεταφραστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι με τέτοιου είδους ρυθμίσεις θα αμβλυνθεί η επί της ουσίας αναστολή των προβλέψεων της απελευθέρωσης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ευνοούν αυτούς οι οποίοι αντί να εμβαθύνουν στη μαχόμενη ελεγκτική, θα καταλήξουν σε ένα βαθμό να ασχολούνται με το να συμπληρώνουν φορμούλες και excel-άκια γνωστοποίησης προϋπολογισμένων και απολογιστικών ωρών και θα οδηγήσουν εκ νέου το επάγγελμα σε απατηλές γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες θα αφαιρούν πολύτιμο χρόνο και θα προσθέτουν κόστος στο ελεγκτικό έργο.

  Πως μπορεί κάποιος να ορίσει συγκεκριμένες ώρες ανά έργο; Όλοι οι ελεγκτές είναι το ίδιο αποδοτικοί στην εργασία τους ανεξαρτήτως ηλικίας, ευφυΐας, προσπάθειας, ζήλου κλπ για να ορίσουμε για όλους το ελάχιστο ποσό ωρών με φόρμουλες μαγικές;

  Η ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να εξετάσει σοβαρά το εν λόγω θέμα το οποίο εξάλλου προϋπήρχε στη νομοθεσία και η συνεισφορά του προκύπτει από τα αποτελέσματα στην ποιότητα του ελέγχου. Τέλος να αναφερθεί ότι παρόμοια διάταξη δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, αφού όπως προαναφέρθηκε ρυθμίζεται με γενικές προβλέψεις από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

  Ευχόμαστε, να γίνουν γενναίες προσπάθειες, έστω και με καθυστέρηση, προκειμένου να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και αξιοπρέπεια στο χώρο και να σεβαστούμε το έργο μας και όλους τους επαγγελματίες του χώρου από τον τελευταίο βοηθό Ορκωτού Ελεγκτή μέχρι τους υπογράφοντες Ορκωτούς Ελεγκτές.

  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Ντάβος
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
  Ντάβου Παναγιώτη
  Καραϊσκάκη 70
  153 51 Παλλήνη
  Αττική – Ελλάδα

  info@pdavos.gr
  http://www.pdavos.gr

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 17:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου για την «επαγγελματική ελευθερία» έχουμε την άποψη ότι πρέπει να επέλθουν οι παρακάτω προτεινόμενες αλλαγές.

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 25 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών που διαλαμβάνει τα εξής:
  «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλοι κανόνες που εγγυώνται ότι η αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών:
  α) δεν επηρεάζεται ούτε προσδιορίζεται από την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.;
  β) δεν μπορεί να βασίζεται σε κανενός είδους αίρεση.

  2. Το άρθρο 37 της ίδιας παραπάνω Οδηγίας που διαλαμβάνει τα εξής:
  «Διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου
  1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας.
  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν εναλλακτικά συστήματα ή όρους για το διορισμό του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου εφόσον τα εν λόγω συστήματα ή όροι αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου ή από το διαχειριστικό όργανο της ελεγχόμενης οντότητας».

  3. Την ανάγκη να είναι αποσαφηνισμένη η σχέση ελεγκτή ελεγχομένου και ελεγκτικής εταιρείας.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι διατάξεις του σχεδίου νόμου πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

  Στην παράγραφο 1
  Α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του προτεινόμενου σχεδίου να προστεθεί στα κριτήρια καθορισμού των ελάχιστων αναγκαίων ωρών των υποχρεωτικών ελέγχων και το κριτήριο της ιστορικότητας ως εξής:
  «…λαμβάνονται ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία μονάδων ή στη συγκεκριμένη μονάδα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος, στα ιστορικά στοιχεία των προηγουμένων ελέγχων και στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον»

  Β) Να παραμείνει σε ισχύ το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/94 με την προσθήκη της φράσης «Στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής συμμετέχει σε εταιρεία ελεγκτών ή κοινοπραξία ελεγκτών» ως εξής

  «Στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής συμμετέχει σε εταιρεία ελεγκτών ή κοινοπραξία ελεγκτών», η τελική αμοιβή για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του καθώς και του βοηθητικού προσωπικού του, καταβάλλεται στην εταιρία ή κοινοπραξία που του ανέθεσε το συγκεκριμένο έργο, η οποία εκδίδει και το από το νόμο προβλεπόμενο παραστατικό στοιχείο.»

  Στην παράγραφο 2
  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελεί διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή η διάταξη της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92, ότι υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης ενός ελεγκτή από τον μοναδικό πελάτη του ή τον ένα εκ των ολίγων πελατών του, προτείνουμε να παραμείνει σε ισχύ το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης, καταργουμένου μόνο του δευτέρου εδαφίου της. Άλλωστε η προτεινόμενη απαλοιφή εκφεύγει του σκοπού του σχεδίου νόμου.

  Στην παράγραφο 3
  Με την προϋπόθεση αποδοχής της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να παραμείνει ως έχει το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 ως εξής: «β. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή της, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτ. α’ ή γ’ της προηγούμενης παραγράφου 2,….»

  Στην παράγραφο 4
  Α) Να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο του σχεδίου νόμου με την απαλοιφή της λέξης «δύνανται να» και την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου της φράσης «εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, οι οποίες ισχύουν για ολόκληρο το έτος. Για λόγους ανεξαρτησίας και ποιοτικής εκτέλεσης της; εργασίας, όσοι έλεγχοι διενεργηθούν με ωριαία αμοιβή που υπολείπεται του μέσου όρου των κατά τα παραπάνω ανηρτημένων τιμών όλων των ελεγκτικών εταιρειών, υπόκεινται κατά προτεραιότητα στον ποιοτικό έλεγχο του άρθρου 5 του ν. 3148/2003».
  Β) Να προστεθεί παράγραφος στο σχέδιο νόμου, η οποία σκοπό θα έχει την αντιστάθμιση των κινδύνων για την ανεξαρτησία του ελεγκτή, που αναφύονται από τη θέση σε ισχύ του προτεινομένου νόμου:
  «Σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, εκλέγονται ως τακτικοί ελεγκτές δύο ελεγκτικοί φορείς από τους οποίους ο ένας εκλέγεται από το αρμόδιο όργανο της ελεγχόμενης μονάδας και ο δεύτερος από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η επιλογή του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από τον κατάλογο των ελεγκτικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα και λαμβάνει υπόψη του την εμπειρία του ελεγκτικού φορέα και των ελεγκτών του για το συγκεκριμένο είδος ελέγχων καθώς και τον αριθμό των ελεγκτών που διαθέτει ο κάθε ελεγκτικός φορέας

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΣΟΛ Α.Ε.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 15:57 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε.Λ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Ο.Ε.Λ.) είναι δημόσιοι λειτουργοί στην διάρκεια άσκησης των ελεγκτικών τους καθηκόντων αφού με τον έλεγχο τους προασπίζονται τα συμφέροντα δανειστών ,πιστωτών, μετόχων κ.λπ.
  Η ύπαρξη ελάχιστης ωριαίας χρέωσης (ε.ω.χ ) αποσκοπεί να διασφαλίσει μια εύλογη αξιοπρεπή αμοιβή ,που θα επιτρέψει στους Ο.Ε.Λ. να έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη,να χρησιμοποιούν σύγχρονη ελεγκτική τεχνολογία, ηλεκτρονικά προγράμματα ελέγχου,να εφαρμόζουν σωστά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τους κανόνες Δεοντολογίας,να μπορούν να » εισάγουν » την απαραίτητη τεχνογνωσία και να ενημερώνονται συνεχώς για τις μεταβολές στα Λογιστικά Πρότυπα,τη νομοθεσία τα φορολογικά εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.
  Επίσης η ε.ω.χ. διασφαλίζει, σε ορισμένο βαθμό, την ποιότητα του έργου των Ο.Ε.Λ. αφού τους παρέχει την δυνατότητα ανάλωσης επαρκούς χρόνου κατά την διάρκεια των ελέγχων τους, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν είναι προς το παρόν επαρκής.
  Προτείνω να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποχρεούνται οι Ο.Ε.Λ να αναρτουν στο διαδύκτιο ένα εύρος ε.ω.χ που θα είναι δεσμευτικό και θα κοινοποιείται στην Ε.Λ.Τ.Ε.
  Ο άμεσος κίνδυνος απο την κατάργηση της ε.ω.χ. είναι να απαξιωθούν οι έλεγχοι και να καταντίσουν σαν τους περισσοτερους ελέγχους του Ν. 2190/1920.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 15:15 | Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προσχεδίου Νόμου «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και ΄Ασκηση Επαγγελμάτων», προτείνει η διατύπωση της παραγράφου 4 του ως άνω προσχεδίου, να γίνει ως εξής :

  << 4. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθορίζεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών, βάσει των προϋπολογιζομένων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.
  Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία αναρτούν το εύρος των ωριαίων τιμών εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους καθώς και τα κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο και τα υποβάλλουν στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.»

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 19:36 | Γιώργος Πελεκανάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Όπου δεν υπάρχει ο φόβος του ελέγχου και της τιμωρίας, η κατάσταση αργά ή γρήγορα διαστρέφεται, αλλοιώνεται και οδηγείται σε παρακμή (βλ. π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι με μονιμότητα).

  Το ίδιο ίσχυει και στο χώρο των ελεγκτικών εταιρειών. Αν δεν δείτε να τιμωρούνται οι ελεγκτές της ΑΣΠΙΣ, μην περιμένετε προκοπή. Δεν είναι η απελευθέρωση της αμοιβής το πρόβλημα (αν και είμαι υπέρ κάθε μορφής απελευθέρωσης), το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία. Και επειδή δεν μπορούμε να καταργήσουμε το δικαίωμα της εταιρείας να επιλέγει τον ελεγκτή της, το μόνο που μένει για να λειτουργεί σωστά η αγορά, είναι αυστηροί και ουσιαστικοί έλεγχοι από την ΕΛΤΕ και κόψιμο κεφαλιών σε περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων. Και εννοείται ότι η ΕΛΤΕ πρέπει να έχει δικό της προσωπικό, όχι να ελέγχει η Ελεκτική Α την Β και μετά από λίγο η Β την Α. Μετρημένες στα δάκτυλα των χεριών είναι αυτές που ελέγχουν το 98% της αγοράς, οπότε η μεταξύ τους συμπαιγνία πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

  Ενόψει μάλιστα και της απελευθέρωσης της αμοιβής, που σε κάποιες – τουλάχιστον – περιπτώσεις θα πιέσει προς τα κάτω την ποιότητα, είναι απολύτως αναγκαίο να έχουμε μια ισχυρή και πραγματικά ανεξάρτητη ΕΛΤΕ, η οποία να διοικείται από συμβούλιο και όχι από πρόσωπο γιατί το πρόσωπο 99,99% θα προέρχεται από κάποια ελεγκτική, οπότε οι προσωπικές σχέσεις είναι αναπόφευκτες. Συμμετοχές στο συμβούλιο και από ελεγκτές από άλλες χώρες μου ακούγονται λείαν ευπρόσδεκτες (προς ενίσχυση της ανεξαρτησίας).

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 18:41 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οταν ενας υπουργος δεν μπορει η δεν θελει να λυσει ενα θεμα τι λεει?θα φτιαξω μια επιτροπη.Οι ελεκγτικες εταιρειες ειναι η επιτροπη του υπουργου.Ειναι το αλλοθι επι της ουσιας του υπουργου ,του διοικητη,του επιχειρηματια.Μια επιχειρηση λογοδοτει
  1)στο δημοσιο 2)στους εργαζομενους3)στους πιστωτες 4)στους μετοχους.
  Πεστε μου μια ελεγτικη εταιρεια τι προσφερει,σε ποιους και πότε.Ο ελεγχος κατα δηλωση τους ειναι δειγματοληπτικος,διοτι βεβαια αν δεν ηταν δειγματοληπτικος θα ηταν ο λογιστης της επιχειρησης.Ελεγκτικη εταιρεια σε δικαστηρια δεν εχω δει. Οικονομικους και λογιστες εχω δει παρα πολλους.Ο λογιστης λογοδοτει αμεσα και σε ολους τους παραπανω,(μαχιμος -εμπροσθοφυλακη)και η ελεγκτικη εταιρεια ερχεται εκ των υστερων να διαπιστωσει το προβλημα(και λοιπον).Διαπιστωση μου ειναι οπου υπαρχει ισχυρο λογιστηριο η ελεγκτικη εταιρεια ειναι γλαστρα.Οπου η επιχειρηση δεν θελει ισχυρο λογιστηριο προσλαμβανει για τα ματια του κοσμου και μια ελεγκτικη εταιρεια που μπορει να τα κανει ολα και συμφερει.Αλλωστε αλλος ο παλιος ο ΣΟΛ ακομη και στην στελεχωση του και αλλο οι σημερινες εταιρεις.Δεν απαξιωνω τιε ελεγκτικες εταιρειες αλλα να σταματησουμε επιτελους να τις υπερεκτιμουμε.Ας στελεχωθουν σωστα και με αντικειμενικα κριτηρια(οπως ΣΟΛ) και ας παιξουν τον ρολο τους.Και το κυριοτερο πληρη εφαρμογη του ποθεν εσχες στην διοικηση τους και στους ελεγκτες.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 01:46 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο θεσμός του ορκωτού λογιστή και της υποχρέωσης των ανώνυμων και άλλων εταιριών να ελέγχονται από αυτών των θεσμο ,ενάγετε στην συντεχνιακή κατάσταση που κυβερνήσεις επί σειρά ετών καλλιεργούν την «τακτοποίηση »ημέτερων. Είναι ακριβώς όπως η υποχρέωση που επιβάλουν στις εταιρίες να δημοσιεύονται οι οικονομικές κατάστασης σε τοπικές πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες . με απώτερο σκοπό την τροφοδοσία των έκδοτων με έσοδα. Ποιος ο λόγος εφόσον δημοσιεύονται στο ΦΕΚ? Απλό , η εξασφάλιση εσόδων των εφημερίδων . Μήπως οι ορκωτοί λογιστές διασφαλίζουν την ορθότητα των αποτυπωμένων ισολογισμών? Αντιθέτως τακτοποιούν τυχών προχειρότητες. Καταργήστε η αλλάξτε τον θεσμό από το πλαίσιο του. Μην κάνετε υποχρεωτική την ύπαρξη ορκωτών λογιστών στις εταιρίες. Δεν διασφαλίζουν καμία διαφάνεια αντίθετος περιπλέκουν τα πράγματα . καταργήστε την υποχρέωση και αφήστε Ελευθερές της εταιρίες να χρησιμοποιούν αν θέλουν ορκωτό λογιστή. Αφήστε ελεύθερη την διαπραγμάτευση αμοιβής . Δημιουργήστε συνθήκες πραγματικού έλεγχου και τυποποίησης των οικονομικών καταστάσεων με τον μετασχηματισμό των ορκωτών λογιστών σε ελεγκτές. Αν η τράπεζα θέλει να πιστοποίηση την ορθότητα των λογιστικών καταστάσεων θα προσλαμβάνει αυτή τους ελεγκτές και θα κάνουν έλεγχο στην εταιρία για λογαριασμό της και η τράπεζα θα τους πληρώνει. Αν θέλει το κράτος επίσης .Αν θέλει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς επίσης. Η πολυπλοκότητα και η πολυνομία δημιουργεί συναλλαγή όσο την διατηρείτε, την προστατεύετε και την αυξάνετε ,αυξάνετε την συναλλαγή

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 00:11 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Kε Κώστα Σίδερη τα standards των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών φανηκαν στο παρελθον . Που ειναι η arthur andersen ή η coopers klp και γιατι η leaman brothers ήταν ΑΑΑ πριν πτωχεύσει.
  Ειναι δυνατόν η ιδια ελεγκτική εταιρεία να ελέγχει επ αόριστον την ιδια εταιρεία και να αλλάζει τυπικά το όνομα του ελεγκτή ; Μήπως δεν ξέρετε ότι τους κάνουν και λογιστικο-φορολογική επίβλεψη (με άλλες αμοιβές) . Οσο για τις αμοιβές τους για τον έλεγχο εδώ γελάμε γιατί αυτές οι πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες δεν διαπραγματεύονται τις αμοιβές τους αλλά τις επιβάλλουν oι μαμάδες εταιρείες – και που να αντιδράσουν οι εδώ Διευθυντές-. Το μόνο σύστημα για αξιοπρεπείς ελέγχους είναι 1. η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας να γίνεται τυχαία ,δηλ να μην έχει να κάνει με επιλογή της ελεγχόμενης εταιρείας 2. ο έλεγχος να μην υπερβαίνει τα 2 με 3 συνεχόμενα ετη και 3. αμέσως η έλεγκτική εταιρεία να αλλάζει υποχρεωτικά. Βέβαια αυτά δεν συμβαδίζουν με χαμηλό κόστος που θέλουν οι ελεγχόμενες εταιρείες.Αλλά και τα δύο καρπουζια στην ιδια μασχάλη δεν γίνεται. Οσο για τον έλεγχο των ελεγκτών σωστά αλλά να δω ποια ΕΛΤΕ θα ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις με τα ΔΛΠ πέραν των τυπικών στοιχείων των φακέλων ελέγχου που θα αποδεικνύουν ότι έγινε χωρίς να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Δυστυχώς όπως φαίνεται θα έχουμε από εδώ και πέρα δύο καταστάσεις : 1.Oι μη πολυεθνικές εταιρείες θα επιλέγουν τον φθηνότερο και ευκολότερο ελεγκτή και 2. Οι δε πολυεθνικές θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια πολυεθνική ελεγκτική εταιρεία (χερι-χέρι) . Οσο η εταιρεία επιλέγει τον ελεγκτή της αρεσκείας της … Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 00:26 | ΑΔ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είδαμε και στις εκτιμήσεις που κάνανε για την υπόθεση του Βατοπεδίου πόσο αποφεύχθηκε η «δυνατότητα πίεσης του ελεγκτή και τελικά εμπορευματοποίησης του ελέγχου».

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 20:40 | Κώστας Σίδερης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είμαι παλιός ελεγκτής διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας, τότε που το επάγγελμα μονοπωλείτο ακόμη από το ΣΟΛ. Στην τότε διαμάχη μας, το ΣΟΛ ισχυριζόταν ότι αν υπάρχει η δυνατότητα διαπραγμάτευσης της τιμής του ελέγχου, τότε στην ουσία υπάρχει δυνατότητα πίεσης του ελεγκτή και τελικά εμπορευματοποίησης του ελέγχου. Εκείνο που τότε το ΣΟΛ δεν μπορούσε να καταλάβει είναι ότι τα standards τους οι διεθνείς εταιρείες τα κρατούσαν ψηλά για δύο λόγους:
  * το όνομά τους ήταν η καλύτερη προίκα τους και δύσκολα την ξεπούλαγαν
  * τα τοπικά γραφεία της Ελλάδας είχαν συχνούς ελέγχους από τα κεντρικά της Ευρώπης (γι’ αυτό και τα πάντα τα γράφαμε στα αγγλικά), και αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητας ήταν ουσιαστικοί και αυστηροί.

  Τώρα στο προκείμενο: κατ’ αρχήν συμφωνώ με την κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής, με την προϋπόθεση, όμως, ότι το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο του επαγγέλματος (ΕΛΤΕ) θα κάνει συχνούς, πραγματικούς και αυστηρούς ελέγχους στους ορκωτούς και θα αφαιρεί άδειες. Αλλιώς το επίπεδο των ελέγχων θα πέσει κι αυτό θα είναι καταστροφικό από πολλές πλευρές.

  Δυστυχώς, από όσα έχω καταλάβει (μια και δεν είμαι πια στο επάγγελμα εδώ και χρόνια) το ΕΛΤΕ δεν έχει ακόμη προχωρήσει καν σε ελέγχους φακέλων (audit files). Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλοί ορκωτοί που σήμερα «πουλάνε» την υπογραφή τους και διαμορφώνουν τα πιστοποιητικά σύμφωνα με τη βούληση του ελεγχόμενου-πελάτη. Αν καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή, χωρίς να ξεκινήσουν πραγματικοί ποιοτικοί έλεγχοι, τα πράγματα θα είναι πιο ελεύθερα αλλά μάλλον χειρότερα.

  Συμπέρασμα: ναι στην απελευθέρωση, μόνο μετά από αυστηρή ενεργοποίηση του ΕΛΤΕ. Θα χαρώ να δω κάποιους επίορκους ορκωτούς να χάνουν την άδειά τους.

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 20:46 | Μπιζουργιάννης Ευάγγελος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΕΜΑ : Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές

  Το θέμα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων εταιριών & οργανισμών είναι πολύ σημαντικό για να τύχει επιπόλαιου χειρισμού.
  Το θέμα που δεν αντιμετωπίζεται από το σχέδιο νόμου είναι πώς ο ανταγωνισμός τιμών δεν θα οδηγήσει σε πλημμελή ή καθόλου έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτίθενται οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε παραπληροφόρηση από πλευράς των εταιριών και οργανισμών.

  Θεμελιώδες ερώτημα :
  Ένας έλεγχος μιας εταιρίας με κύκλο εργασιών 10.000.000 € που μπορεί να είχε τιμολόγιο π.χ. 10.000 € τώρα μπορεί να διεκπεραιωθεί με τιμολόγιο 2.000 € ?.
  Πιστεύει κανένας ότι θα διεξαχθεί πραγματικός έλεγχος όταν μάλιστα με τον Ν.3842/2010 ανατίθεται στον ελεγκτή και η παροχή φορολογικού πιστοποιητικού απευθείας στο υπουργείο οικονομικών ?

  Όμως το βασικότερο θέμα στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο αποτελεί και προβληματισμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε σχετικά, είναι η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει ὀταν ο ελεγχὀμενος διορίζει τον ελεγκτή του και η εκ λόγων επιβίωσης θεμιτή επιθυμία του ελεγκτή να διατηρἠσει τον πελἀτη-ελεγχόμενο και για την επόμενη χρήση.

  Στο θέμα αυτὀ, θεμελιώδες για την ύπαρξη αξιόπιστων δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων πάνω στις οποίες βασίζονται χορηγήσεις δανείων, επενδύσεις μικρομετόχων στο χρηματιστήριο, επενδύσεις ασφαλιστικών ταμείων, πιστώσεις προμηθευτών, δεν δίνεται απάντηση ούτε και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο.

  Χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στο θέμα αυτό η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος δεν προσφέρει τίποτα διότι στην πράξη τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε τήρηση του ελάχιστου ποσού ελέγχου (γινόμενο ωρών χ ωρομίσθιο)και διαμορφώνονταν περίπου ελεύθερα.

  Ο χώρος των ορκωτών ελεγκτών αναμένει από την κυβέρνηση να παρέμβει στο κρίσιμο θέμα που ανέφερα παραπάνω και δευτερευόντως τον ενδιαφέρουν το ελάχιστο ωρομίσθιο.

  Προσοχή λοιπόν γιατί μετά τα greek statisticks μπορεί να υπάρξουν και greek financial statements.

  Με τιμή

  Μπιζουργιάννης Ευάγγελος
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

 • 20 Ιανουαρίου 2011, 20:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Κυριοι, καλά όλα αυτά, αλλα στο συγκεκριμένο επάγγελμα το πρόβλημα δεν ειναι η αμοιβή αλλά η ανεξαρτησία του ελεγκτή. Αν δεν γνωρίζετε στην πράξη η επιλογή του ελεγκτή (και όχι της ελεγκτικής εταιρείας) γινεται από την εταιρεία ή από τον Λογιστή της εταιρείας. Και κάθε 5 χρόνια ο ελεγκτής βάζει στην θεση του εναν συνεργάτη του και ουτω καθ εξης . Δηλαδή μια ομάδα ελεγκτών (συνεργατών) κάνει τυπικά τους ελέγχους και φυσικά υπακούει τις βουλές της εταιρείας για μην χάσει την δουλειά. Αυτό γίνεται σε όλες τις εταιρείες (Εισηγμένες και μη) . Συνεπώς κύριοι ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ οι δημοσιευμένες καταστάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.Θέλω να νομίζω ότι αυτά τα γνωρίζετε . Αν θέλετε να γίνονται σωστοί έλεγχοι σε όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας τότε λύστε αυτό το πρόβλημα (πχ ή να υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις 2 ελεγκτικές εταιρείες οι οποίες όμως να έχουν αξιόλογη οικονομική θέση γιατί αλλιώς θα φτιαχθούν δεκάδες ελεγκτικές εταιρείες από ομαδούλες ελεγκτών και θα ξεπεράσουν το πρόβλημα ή το καλύτερο η επιλογή της εταιρείας (λόγω πχ της καλυτερης τιμης) ας γίνεται από την εταιρεία αλλά η επιλογή του ελεγκτή να γίνεται από το ΣΟΕΛ με κάποιο αλγοριθμικό σύστημα). Δεν νοείται ο ελεγκτής να επιλέγεται από την εταιρεία και να είναι με αυτόν τον τρόπο εξαρτημένος απο αυτή υπακούοντας την για να μην χασει την δουλειά . Πιστεύω ότι η ούτως ή αλλιώς η μη ανεξαρτησία του ελεγκτή (τώρα) και η απελευθέρωση της τιμής θα δημιουργήσει τραγελαφικές καταστάσεις.(Γιατί δεν αφήνετε ανάλογα τις εταιρείες να επιλέγουν αυτές τους φορολογικούς ελεγκτές τους – που βέβαια σε παρα πολλές περιπτώσεις στην πράξη μέχρι τώρα γίνεται και αυτό)