• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ο.Ε.Λ.' | 24 Ιανουαρίου 2011, 15:57
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Ο.Ε.Λ.) είναι δημόσιοι λειτουργοί στην διάρκεια άσκησης των ελεγκτικών τους καθηκόντων αφού με τον έλεγχο τους προασπίζονται τα συμφέροντα δανειστών ,πιστωτών, μετόχων κ.λπ. Η ύπαρξη ελάχιστης ωριαίας χρέωσης (ε.ω.χ ) αποσκοπεί να διασφαλίσει μια εύλογη αξιοπρεπή αμοιβή ,που θα επιτρέψει στους Ο.Ε.Λ. να έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη,να χρησιμοποιούν σύγχρονη ελεγκτική τεχνολογία, ηλεκτρονικά προγράμματα ελέγχου,να εφαρμόζουν σωστά τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τους κανόνες Δεοντολογίας,να μπορούν να " εισάγουν " την απαραίτητη τεχνογνωσία και να ενημερώνονται συνεχώς για τις μεταβολές στα Λογιστικά Πρότυπα,τη νομοθεσία τα φορολογικά εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Επίσης η ε.ω.χ. διασφαλίζει, σε ορισμένο βαθμό, την ποιότητα του έργου των Ο.Ε.Λ. αφού τους παρέχει την δυνατότητα ανάλωσης επαρκούς χρόνου κατά την διάρκεια των ελέγχων τους, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο ποιοτικός έλεγχος δεν είναι προς το παρόν επαρκής. Προτείνω να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποχρεούνται οι Ο.Ε.Λ να αναρτουν στο διαδύκτιο ένα εύρος ε.ω.χ που θα είναι δεσμευτικό και θα κοινοποιείται στην Ε.Λ.Τ.Ε. Ο άμεσος κίνδυνος απο την κατάργηση της ε.ω.χ. είναι να απαξιωθούν οι έλεγχοι και να καταντίσουν σαν τους περισσοτερους ελέγχους του Ν. 2190/1920.