• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ' | 25 Ιανουαρίου 2011, 17:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου για την «επαγγελματική ελευθερία» έχουμε την άποψη ότι πρέπει να επέλθουν οι παρακάτω προτεινόμενες αλλαγές. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 25 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006 , για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών που διαλαμβάνει τα εξής: «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλοι κανόνες που εγγυώνται ότι η αμοιβή των νόμιμων ελεγκτών: α) δεν επηρεάζεται ούτε προσδιορίζεται από την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα.; β) δεν μπορεί να βασίζεται σε κανενός είδους αίρεση. 2. Το άρθρο 37 της ίδιας παραπάνω Οδηγίας που διαλαμβάνει τα εξής: «Διορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου 1. Ο νόμιμος ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας. 2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν εναλλακτικά συστήματα ή όρους για το διορισμό του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου εφόσον τα εν λόγω συστήματα ή όροι αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου ή από το διαχειριστικό όργανο της ελεγχόμενης οντότητας». 3. Την ανάγκη να είναι αποσαφηνισμένη η σχέση ελεγκτή ελεγχομένου και ελεγκτικής εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οι διατάξεις του σχεδίου νόμου πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής: Στην παράγραφο 1 Α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του προτεινόμενου σχεδίου να προστεθεί στα κριτήρια καθορισμού των ελάχιστων αναγκαίων ωρών των υποχρεωτικών ελέγχων και το κριτήριο της ιστορικότητας ως εξής: «…λαμβάνονται ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία μονάδων ή στη συγκεκριμένη μονάδα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος, στα ιστορικά στοιχεία των προηγουμένων ελέγχων και στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον» Β) Να παραμείνει σε ισχύ το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/94 με την προσθήκη της φράσης «Στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής συμμετέχει σε εταιρεία ελεγκτών ή κοινοπραξία ελεγκτών» ως εξής «Στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής συμμετέχει σε εταιρεία ελεγκτών ή κοινοπραξία ελεγκτών», η τελική αμοιβή για τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του καθώς και του βοηθητικού προσωπικού του, καταβάλλεται στην εταιρία ή κοινοπραξία που του ανέθεσε το συγκεκριμένο έργο, η οποία εκδίδει και το από το νόμο προβλεπόμενο παραστατικό στοιχείο.» Στην παράγραφο 2 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αποτελεί διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή η διάταξη της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92, ότι υπάρχει κίνδυνος εξάρτησης ενός ελεγκτή από τον μοναδικό πελάτη του ή τον ένα εκ των ολίγων πελατών του, προτείνουμε να παραμείνει σε ισχύ το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης, καταργουμένου μόνο του δευτέρου εδαφίου της. Άλλωστε η προτεινόμενη απαλοιφή εκφεύγει του σκοπού του σχεδίου νόμου. Στην παράγραφο 3 Με την προϋπόθεση αποδοχής της προηγουμένης παραγράφου πρέπει να παραμείνει ως έχει το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/92 ως εξής: «β. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να αποποιηθεί αμέσως την εκλογή της, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτ. α' ή γ' της προηγούμενης παραγράφου 2,….» Στην παράγραφο 4 Α) Να τροποποιηθεί το τελευταίο εδάφιο του σχεδίου νόμου με την απαλοιφή της λέξης «δύνανται να» και την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου της φράσης «εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, οι οποίες ισχύουν για ολόκληρο το έτος. Για λόγους ανεξαρτησίας και ποιοτικής εκτέλεσης της; εργασίας, όσοι έλεγχοι διενεργηθούν με ωριαία αμοιβή που υπολείπεται του μέσου όρου των κατά τα παραπάνω ανηρτημένων τιμών όλων των ελεγκτικών εταιρειών, υπόκεινται κατά προτεραιότητα στον ποιοτικό έλεγχο του άρθρου 5 του ν. 3148/2003». Β) Να προστεθεί παράγραφος στο σχέδιο νόμου, η οποία σκοπό θα έχει την αντιστάθμιση των κινδύνων για την ανεξαρτησία του ελεγκτή, που αναφύονται από τη θέση σε ισχύ του προτεινομένου νόμου: «Σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, εκλέγονται ως τακτικοί ελεγκτές δύο ελεγκτικοί φορείς από τους οποίους ο ένας εκλέγεται από το αρμόδιο όργανο της ελεγχόμενης μονάδας και ο δεύτερος από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η επιλογή του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από τον κατάλογο των ελεγκτικών φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα και λαμβάνει υπόψη του την εμπειρία του ελεγκτικού φορέα και των ελεγκτών του για το συγκεκριμένο είδος ελέγχων καθώς και τον αριθμό των ελεγκτών που διαθέτει ο κάθε ελεγκτικός φορέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΟΛ Α.Ε.