• Σχόλιο του χρήστη 'HGK' | 31 Ιανουαρίου 2011, 15:44

    Ποινική ευθύνη μελών ΔΣ κλπ Η ρύθμιση στη γενικότητά της είναι αντίθετη στο Σύνταγμα. Επί νομικών προσώπων ποινική ευθύνη μπορούν να έχουν μόνο εκείνα τα μέλη της διοίκησης που έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, δηλ. εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, ήτοι κατά βάση ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθυντές στους οποίους έχουν ανατεθεί ειδικότερες αρμοδιότητες. Εκτιμούμε πως η παρ. αυτή πρέπει να διαγραφεί. Το ζήτημα αυτό δεν χρήζει ειδικής ρύθμισης, ούτε συντρέχει λόγος διαφοροποίησης από όσα γενικώς ισχύουν στο δίκαιο επ’ αυτού.