• Σχόλιο του χρήστη 'Betfair' | 31 Ιανουαρίου 2011, 19:08

    Τοποθέτηση σε σχέση με το Άρθρο 28 (Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας) 1. Το άρθρο 28 επιβάλει στους κατόχους αδειών να έχουν την καταστατική ή μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η απαίτηση αυτή συνιστά παραβίαση της αρχής περί απαγόρευσης των διακρίσεων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, ενώ, είναι σε αντίθεση προς τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, καθώς δεν παρέχεται καμία αιτιολογία που να δικαιολογεί τη διάκριση αυτή με βάση την εθνικότητα της εταιρείας. Ακόμα και αν προσφέρονταν οποιαδήποτε αιτιολογία, η άποψή μας είναι, βάσει της εμπειρίας μας από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την έως τώρα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά σχετικές ρυθμίσεις, ότι μία τέτοια απαίτηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους στόχους που θέτει το παρόν σχέδιο νόμου.. 2. H άποψη της Betfair είναι ότι η υποχρέωση αποθήκευσης δεδομένων σε σχέση με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του παίχτη, του κατόχου της άδειας, των ISPs και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα αποτελεί περιορισμό για τους ξένους παρόχους και παραβιάζει το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 36 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καθώς η απαίτηση αυτή αναγκάζει τους κατόχους αδειών σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αιτιολογήσει τον περιορισμό αυτό στο πλαίσιο της Ε.Ε. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι άδειες σχετικά με τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου μπορούν να ρυθμιστούν αποτελεσματικά από μεμονωμένες χώρες παρά το γεγονός ότι πρόκειται για διασυνοριακή δραστηριότητα. Για να το πετύχουν αυτό, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και τους πελάτες. Κατά τη ρύθμιση του διαδικτύου, σημαντική είναι η πρόσβαση στα δεδομένα και όχι η τοποθεσία και ο εξοπλισμός που περιέχει τα δεδομένα. Συνεπώς, οι διακομιστές (servers) μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, αρκεί οι αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων στους υπολογιστές του παρόχου και των διαδικασιών που αυτός ακολουθεί. 3. Η εφαρμογή οποιουδήποτε διαδικτυακού συστήματος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε «πραγματικό χρόνο»: η πληροφορία στο διαδίκτυο απαιτεί ορισμένο χρονικό διάστημα για να μεταδοθεί. Το ερώτημα έχει περισσότερο να κάνει με την ποιότητα των στοιχείων, της πληροφορίας και της αναφοράς, και όχι μόνο με την αμεσότητα. Παρόλα αυτά, η Betfair επιδιώκει να παρέχει δεδομένα όσο γρήγορα το σύστημα και το διαδίκτυο επιτρέπουν την αναφορά εξ’ αποστάσεως. 4. Η πληροφόρηση σχετικά με τις εγγραφές πελατών, τη χρηματοδότηση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.λ.π. μπορεί να είναι ορατή, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και εξ’ αποστάσεως, με τη χρήση εργαλείων που είναι ήδη διαθέσιμα σε άλλες αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη. Τα εργαλεία αυτά θα έδιναν τη δυνατότητα στον Έλληνα ρυθμιστή να παρακολουθεί τους πελάτες και τις διαδικασίες της Betfair σύμφωνα με τις ανάγκες του. 5. Η επιβολή της υποχρέωσης να λήγει η ηλεκτρονική διεύθυνση των κατόχων άδειας σε .gr δεν πρόκειται να συμβάλλει ούτε στην ασφάλεια ούτε στην προστασία, αλλά ούτε πρόκειται να βελτιώσει τη δυνατότητα των Αρχών να ελέγχουν το διαδικτυακό στοίχημα.