Άρθρο 28 Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κ.Φ.Ε.

2. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη .gr.

3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε πραγματικό χρόνο και σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με το τυχερό παίγνιο μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλές μέσο ή μέσο τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 21:54 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Στο εδάφιο 1 θα πρέπει να προβλεφθούν προϋποθέσεις ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και για τους κατόχους άδειας διαδικτυακού στοιχήματισμού, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα προβλέπει το άρθρο 22, εδάφιο 1 του νομοσχεδίου για τους κατόχους άδειας επίγειου στοιχηματισμού.

  Η αναφερόμενη στο εδάφιο 2 υποχρεωτική κατάληξη ιστότοπων σε .gr ενδέχεται να εγείρει ζητήματα ασυμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 28
  Ο «υλικός μηχανισμός» που αναφέρεται στην παράγραφο 3 είναι ο ίδιος με το «ΚΠΣ» του ορισμού στ’ του άρθρου 1;

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £297 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 28/1/2011). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centric.gr/default.asp?pid=101&la=1

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 19:08 | Betfair

  Τοποθέτηση σε σχέση με το Άρθρο 28 (Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας)
  1. Το άρθρο 28 επιβάλει στους κατόχους αδειών να έχουν την καταστατική ή μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Η απαίτηση αυτή συνιστά παραβίαση της αρχής περί απαγόρευσης των διακρίσεων στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, ενώ, είναι σε αντίθεση προς τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, καθώς δεν παρέχεται καμία αιτιολογία που να δικαιολογεί τη διάκριση αυτή με βάση την εθνικότητα της εταιρείας. Ακόμα και αν προσφέρονταν οποιαδήποτε αιτιολογία, η άποψή μας είναι, βάσει της εμπειρίας μας από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την έως τώρα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά σχετικές ρυθμίσεις, ότι μία τέτοια απαίτηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους στόχους που θέτει το παρόν σχέδιο νόμου..
  2. H άποψη της Betfair είναι ότι η υποχρέωση αποθήκευσης δεδομένων σε σχέση με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του παίχτη, του κατόχου της άδειας, των ISPs και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα αποτελεί περιορισμό για τους ξένους παρόχους και παραβιάζει το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 36 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καθώς η απαίτηση αυτή αναγκάζει τους κατόχους αδειών σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να αιτιολογήσει τον περιορισμό αυτό στο πλαίσιο της Ε.Ε. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι άδειες σχετικά με τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου μπορούν να ρυθμιστούν αποτελεσματικά από μεμονωμένες χώρες παρά το γεγονός ότι πρόκειται για διασυνοριακή δραστηριότητα. Για να το πετύχουν αυτό, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου και τους πελάτες. Κατά τη ρύθμιση του διαδικτύου, σημαντική είναι η πρόσβαση στα δεδομένα και όχι η τοποθεσία και ο εξοπλισμός που περιέχει τα δεδομένα. Συνεπώς, οι διακομιστές (servers) μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, αρκεί οι αρμόδιες αρχές να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα ελέγχου των δεδομένων στους υπολογιστές του παρόχου και των διαδικασιών που αυτός ακολουθεί.
  3. Η εφαρμογή οποιουδήποτε διαδικτυακού συστήματος, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε «πραγματικό χρόνο»: η πληροφορία στο διαδίκτυο απαιτεί ορισμένο χρονικό διάστημα για να μεταδοθεί. Το ερώτημα έχει περισσότερο να κάνει με την ποιότητα των στοιχείων, της πληροφορίας και της αναφοράς, και όχι μόνο με την αμεσότητα. Παρόλα αυτά, η Betfair επιδιώκει να παρέχει δεδομένα όσο γρήγορα το σύστημα και το διαδίκτυο επιτρέπουν την αναφορά εξ’ αποστάσεως.
  4. Η πληροφόρηση σχετικά με τις εγγραφές πελατών, τη χρηματοδότηση, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.λ.π. μπορεί να είναι ορατή, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και εξ’ αποστάσεως, με τη χρήση εργαλείων που είναι ήδη διαθέσιμα σε άλλες αρμόδιες αρχές στην Ευρώπη. Τα εργαλεία αυτά θα έδιναν τη δυνατότητα στον Έλληνα ρυθμιστή να παρακολουθεί τους πελάτες και τις διαδικασίες της Betfair σύμφωνα με τις ανάγκες του.
  5. Η επιβολή της υποχρέωσης να λήγει η ηλεκτρονική διεύθυνση των κατόχων άδειας σε .gr δεν πρόκειται να συμβάλλει ούτε στην ασφάλεια ούτε στην προστασία, αλλά ούτε πρόκειται να βελτιώσει τη δυνατότητα των Αρχών να ελέγχουν το διαδικτυακό στοίχημα.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 02:13 | Kyriakos Demetriou

  «3. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε πραγματικό χρόνο και σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και ….».

  Οι operators που θέλετε να θέλξετε έχουν ξοδέψει εκατομμύρια EUR σε εξοπλισμό πoυ λειτουργεί εντός αλλά και εκτός της ΕΕ. Αν εδώ εννοείτε ότι φτου κι’ απ την αρχή πρέπει να τον ξαναγοράσουν για να έρθουν στην Ελλάδα δημιουργείτε ακόμα ένα barrier for entry. Δέστε τι κάνουν οι Γάλλοι. Εκτός βέβαια και αν η διατύπωση αυτή επιτρέπει το h/w να είναι αλλού αρκεί στην Ελλάδα να γίνεται επαρκές mirroring.

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 23:09 | ΄Κρητικός

  Αυτά πηγαν να κάνουν και στην Ρουμανία πρίν μερικούς μήνες
  και »πέσαν σε τοίχο» ,τους γύρισαν πίσω το νομοσχέδιο απο την ΕΕ.

  Η απόφαση (στα Ελληνικά )
  που υπογράφει η Κα Catherine Day ,
  secretar general în cadrul ,Comisiei Europene

  Το στείλαν Αρχες Ιουλιου 2010 και τις αντιρρήσεις τις ελαβαν
  αρχες Οκτωβρίου 2010

  ( αρα εχουμε καιρο και εμεις )

  ……….9. Brief Statement of Grounds

  Η υιοθέτηση του σχεδίου διάταξης δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα κανονιστικά έγγραφα τα οποία ρυθμίζουν τις δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών δεν ανταποκρίνονται πλέον στην παρούσα οικονομική, τεχνική και εννοιολογική πραγματικότητα.

  Η εφαρμογή, καθώς και η τροποποίηση των κανονιστικών εγγράφων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα, έχει αποδείξει ότι είναι ανάγκη να τροποποιηθούν και να βελτιωθούν οι τρέχοντες κανονισμοί έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς όσο το δυνατόν περισσότερο.

  http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&sNlang=EL&iyear=2010&inum=382&lang=EN&iBack=2

  ========

  http://www.egba.eu/en/press/552

  Το Ρουμανικό νομοσχέδιο

  προκαλεί τις αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια αναλυτική γνωμοδότηση ενάντια στο ρυθμιστικό νομοσχέδιο της Ρουμανίας για τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό στο Διαδίκτυο.

  Στην εν λόγω αναλυτική γνωμοδότηση υποδηλώνονται οι έντονες αμφιβολίες της Επιτροπής, που αφορούν στη συμβατότητα του νομοσχεδίου με τον Ευρωπαϊκό νόμο και αυτό σημαίνει ότι η Ρουμανία δε μπορεί να…
  υιοθετήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην τρέχουσα μορφή του.

  «Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Παιγνίων και Στοιχηματισμού EGBA (European Gaming and Betting Association) χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ρουμανικής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της εγχώριας διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού.

  Ωστόσο, η EGBA σημειώνει ότι η Ρουμανία είναι η τρίτη χώρα, που τους τελευταίους 12 μήνες, λαμβάνει αναλυτική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει, όπως έγινε στην περίπτωση της Δανίας και της Πολωνίας, να γνωστοποιήσει εκ νέου και να προσαρμόσει το νομοσχέδιο της.» δήλωσε η Sigrid Ligné, Γενικός Γραμματέας της EGBA.

  Έπειτα από αναλυτική μελέτη του νομοσχεδίου, η EGBA έχει προσδιορίσει μια σειρά από διατάξεις στο νομοσχέδιο, οι οποίες είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμες βάσει του Ευρωπαϊκού νόμου. Αυτές περιλαμβάνουν:

  · Τη μεροληπτική απαγόρευση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και διαφήμισης για εταιρείες αδειοδοτημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρουμανία.

  · Την προϋπόθεση ότι οι αδειοδοτημένες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εταιρείες διαδικτυακής ψυχαγωγίας να έχουν τους διακομιστές τους στη Ρουμανία.

  · Την απαίτηση οι αδειοδοτημένες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδικτυακές εταιρείες να έχουν έδρα στη Ρουμανία.

  · Τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό του αμοιβαίου διαδικτυακού στοιχήματος (online pool betting), τη στιγμή που άλλες μορφές διαδικτυακού τζόγου θα επιτρέπονται.

  «Ενώ υποστηρίζουμε τη νόμιμη επιθυμία της Ρουμανίας να προχωρήσει στη ρύθμιση της εγχώριας αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, είναι σημαντικό, από την προοπτική προστασίας των καταναλωτών, ότι οι εθνικές πολιτικές σχετικά με τον τζόγο να είναι συνεπείς.

  Όπως επιβεβαιώνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ECJ (European Court of Justice) στις πρόσφατες αποφάσεις του, υπάρχουν λιγότερο περιοριστικά μέσα από την αναγκαστική καθιέρωση κανόνων για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών και του στοιχηματισμού στο διαδίκτυο.» προσέθεσε η Sigrid Ligné από την EGBA.

  Το Ρουμανικό νομοσχέδιο γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη στις 2 Ιουλίου 2010. Η σημερινή αναλυτική γνωμοδότηση παρατείνει την ανασταλτική προθεσμία έως τις 3 Νοεμβρίου, περίοδο κατά την οποία η Ρουμανία δεν μπορεί να υιοθετήσει το νομοσχέδιο της. Η Ρουμανία καλείται να απαντήσει στις απόψεις της Επιτροπής. Εάν η Ρουμανία παραλείψει να λάβει υπ’ όψιν τις αντιρρήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να κινήσει διαδικασίες παράβασης.

  Σχετικά με την EGBA

  Η EGBA είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού Bet-at-home.com, betclic, bwin, Digibet, expekt, interwetten, PartyGaming και unibet. Η EGBA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες.

  ==============
  What is the 98/34 Procedure
  http://ec.europa.eu/enterprise/tris/about/index_en.htm

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 11:28 | Καπετάνιος Γιώργος

  «Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη .gr.»

  Τι θα γίνει με τα .com? Πως θα καταφέρει η ΕΕΕΠ να τα περιορίσει?

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 16:15 | Dimitrios Stergiou

  Αδυνατώ να καταλάβω γιατί πρέπει να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην Ελλάδα

  Οι εταιρίες που ήδη είναι στον χώρο έχουν εγκατεστημένες υποδομές σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και θα μπορούσαν κάλλιστα να παρέχουν τις υπηρεσίες από αυτές τις υποδομές