• Σχόλιο του χρήστη 'Νεκταρία Αγγέλου' | 2 Μαΐου 2014, 09:01

    Το άρθρο 8 κινείται πράγματι στη σωστή κατεύθυνση, διευκολύνοντας μερικώς τον επανακαθορισμό του αιγιαλού στις περιπτώσεις που έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα κατά την αρχική οριοθέτηση του. Ωστόσο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν κατασκευασθεί σημαντικά δημόσια τεχνικά έργα, όπως για παράδειγμα ένα λιμάνι, τα οποία έχουν αλλάξει πλήρως τα πραγματικά και χωρικά δεδομένα, ήτοι έχουν τροποποιήσει αμετάκλητα το όριο της θάλασσας προς τη στεριά. Για το λόγο αυτό προτείνεται η εισαγωγή μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 3 (θα χρειαστεί αναρίθμηση της επόμενης παραγράφου), η οποία νέα παράγραφος θα μπορούσε να έχει το πιο κάτω περιεχόμενο: «Επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού, επίσης, πραγματοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες έχει κατασκευασθεί νομίμως δημόσιο τεχνικό έργο, ιδίως λιμενικό, το οποίο έχει διαφοροποιήσει χωρικά το πραγματικό όριο του αιγιαλού. Ο εν λόγω επανακαθορισμός διενεργείται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή εντός ενός εξαμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης από την πλευρά ιδιωτών. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η νέα οριοθέτηση εντός του εξαμήνου, το όριο του αιγιαλού εκτείνεται οριστικά στη νέα διαμορφωμένη μετά την εκτέλεση του έργου κατάσταση της ακτής. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και ομοίως κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού του αιγιαλού και στις περιπτώσεις εκείνες που είτε έχει κατασκευασθεί πριν από πέντε έτη από την ισχύ του παρόντος νόμου ένα δημόσιο τεχνικό έργο και δεν έχει απλώς ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής του, είτε έχει αυτό κατασκευασθεί με οποιοδήποτε τρόπο πριν από είκοσι πέντε έτη και λειτουργεί ανελλιπώς έως σήμερα».