• Θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη πρόβλεψη για ανανέωση της παραχώρησης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί ΚΥΑ για τη Διατήρηση και Χρήση εγκαταστάσεων στον αιγιαλό (άρθρο ΙΙ του Ν. 2971/2001), είτε αυτές βρίσκονται σε ζώνη λιμένα είτε εκτός αυτού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα πρόβλεψη για τις υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν την ομαλή διακίνηση των ορυκτών πρώτων υλών, να μην απαιτείται η δημοπρασία (ο ίδιος ο φορέας εκμετάλλευσης πρώτων υλών, να έχει τη δυνατότητα παραχώρησης χώρου ζώνης λιμένα, ώστε να μπορεί να διακινεί τα προϊόντα του διότι σε διαφορετική περίπτωση απαξιώνεται η εξορυκτική επένδυση).