• Άρθρο 08 – παρ. 04 Υπό ποια συνταγματική έννοια ο αιγιαλός αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα εφόσον ευρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και κατά συνέπεια η διοίκηση και διαχείρισή του ασκείται από τον αρμόδιο φορέα? Εφόσον το Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα πωληθεί ή παραχωρηθεί σε ιδιώτη επενδυτή/επιχείρηση, η διοίκηση και διαχείριση του αιγιαλού μεταβιβάζεται επίσης στον ιδιώτη?