• Άρθρο 09 – παρ. 01 Ποια είναι η λοιπή σύνθεση της επιτροπής και με ποια διαδικασία λαμβάνεται η απόφαση, η οποία πρέπει να καλύπτεται από άλλα ισχύοντα Διαχειριστικά Σχέδια των Υδρολογικών Λεκανών καθώς και άλλα Εθνικά νομοθετήματα ή Οδηγίες της ΕΕ? Για την χάραξη της οριογραμμής, δεν αρκεί να «λαμβάνονται υπ’ όψη ενδείξεις του φυσικού εδάφους» αλλά το σύνολο της γεωμορφολογίας της περιοχής που επηρεάζει και επηρεάζεται από τις σχετικές υδρολογικές λειτουργίες. Συνεπώς είναι αντικείμενο σοβαρότερης μελέτης για την υλοποίηση της οποίας είναι αρμόδια η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Άρθρο 09 – παρ. 04 Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με την ακόλουθη φράση: «Στην περίπτωση που η Λίμνη ή ο Ποταμός έχει ενταχθεί σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, την αρμοδιότητα διαχείρισης και προστασίας της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης έχει το ΥΠΕΚΑ.