Άρθρο 09: Καθορισμός οριογραμμής όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, λιμνών και ποταμών

1. Η οριογραμμή της όχθης των λιμνών, ποταμών και νησίδων των λιμνών χαράσσεται από την Επιτροπή, με κόκκινο χρώμα, στα υπόβαθρα της παρ. 1 του άρθρου 3. Στη σύνθεση της Επιτροπής μετέχουν, ειδικά στην περίπτωση αυτή, α) υπάλληλος της οικείας περιφερειακής ενότητας με ειδικότητα γεωπόνου, ιχθυολόγου ή δασολόγου αντί του εκπροσώπου της Λιμενικής Αρχής και β) υπάλληλος με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού της περιφερειακής ενότητας, με εξειδίκευση σε υδραυλικά έργα, αντί του γεωλόγου της οικείας Περιφέρειας. Για τη χάραξη της οριογραμμής της όχθης λαμβάνονται υπόψη ενδείξεις του φυσικού εδάφους, τυχόν υπάρχοντα μετρητικά στοιχεία στάθμης υδάτων και τα υδρολογικά στοιχεία της λεκάνης παροχής από τα οποία προκύπτει η ζώνη που βρέχεται από τις μεγαλύτερες, πλην συνήθεις αναβάσεις των υδάτων τους.
2. Μετά την κατά την παρ. 3 του άρθρου 3 παραλαβή των υποβάθρων από το Υπουργείο Οικονομικών, μεταφέρονται επ΄αυτών οι εγκεκριμένες βάσει της προϋφιστάμενης νομοθεσίας οριογραμμές όχθης ποταμών και λιμνών και αναρτώνται κατά την παρ. 5 του άρθρου 3.
3. Για την οριοθέτηση της παρόχθιας ζώνης, της παλαιάς όχθης και την επαναχάραξη της οριογραμμής της όχθης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 8. Αρμόδια για την οριοθέτηση και την επαναχάραξη είναι η Επιτροπή με την ειδικότερη σύνθεση της παρ. 1.
4. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης και προστασίας της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης των λιμνών και ποταμών της παρ. 2 του άρθρου 2, όταν αυτά περιλαμβάνονται σε ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 (Α΄66) ή κείνται μεταξύ ακινήτων υπό τη διαχείριση του ως άνω Υπουργείου και της ακτογραμμής λιμνών και κοίτης ποταμών του άρθρου 2. Για την διαχείριση και προστασία των ακινήτων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 13, 18, 19 και 20 του Ν. 4061/2012. Για το τμήμα των ακινήτων που εμπίπτει στην όχθη και παρόχθια ζώνη δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4061/2012.
5. Η οριοθέτηση υδατορευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3010/2002 (Α΄91), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 • 8 Μαΐου 2014, 13:09 | Pit Hrisos

  Η ψήφιση του νομοσχεδίου θα επιφέρει την καταστροφή του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Ανάπτυξη δε σημαίνει μπετόν πάνω στην παραλία και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.

 • 7 Μαΐου 2014, 09:52 | Maria Papadopoulou

  wraia diavoyleusi….

 • 6 Μαΐου 2014, 19:33 | Φωτεινή Δεληβοριά

  Το άρθρο αυτό να αποσυρθεί και να επανεξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική οδηγία για τα νερά.
  Συμφωνώ και με το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

 • 2 Μαΐου 2014, 21:56 | Νάντια

  Οι Τεχνητές λίμνες δεν έχουν καθοριστεί τα όρια τους από την απαλλοτρίωση για την δημιουργία τους και ως απαλλοτρίωση είναι κοινόχρηστα πράγματα (κτήματα) του δημοσίου; Τι νέο θα καθορίστει ακριβώς με τον Νόμο αυτό.
  Η οριοθέτηση που έχει ήδη γίνει στον Ερύμανθο, Αλφειό κ.λ.π. ποτάμια με τον Ν.3010/2002 έχει γίνει μη σύννομα, θεωρώντας τα ποτάμια αυτά ως μη πλεύσιμα; Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις αυτές; Ποιός καθορισμός υπερισχύει;

 • Άρθρο 09 – παρ. 01

  Ποια είναι η λοιπή σύνθεση της επιτροπής και με ποια διαδικασία λαμβάνεται η απόφαση, η οποία πρέπει να καλύπτεται από άλλα ισχύοντα Διαχειριστικά Σχέδια των Υδρολογικών Λεκανών καθώς και άλλα Εθνικά νομοθετήματα ή Οδηγίες της ΕΕ?

  Για την χάραξη της οριογραμμής, δεν αρκεί να «λαμβάνονται υπ’ όψη ενδείξεις του φυσικού εδάφους» αλλά το σύνολο της γεωμορφολογίας της περιοχής που επηρεάζει και επηρεάζεται από τις σχετικές υδρολογικές λειτουργίες.

  Συνεπώς είναι αντικείμενο σοβαρότερης μελέτης για την υλοποίηση της οποίας είναι αρμόδια η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

  Άρθρο 09 – παρ. 04

  Το άρθρο πρέπει να συμπληρωθεί με την ακόλουθη φράση: «Στην περίπτωση που η Λίμνη ή ο Ποταμός έχει ενταχθεί σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, την αρμοδιότητα διαχείρισης και προστασίας της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης έχει το ΥΠΕΚΑ.

 • Πρόταση για τη Διαβούλευση: Το άρθρο αυτό να αποσυρθεί και να επανεξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική οδηγία για τα νερά.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:30 | Νικόλαος Γεωργάκης

  Στο τέλος της παραγράφου 2 θα πρέπει να προστεθεί: «κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7 & 8 του άρθρου 3», για να μην υπάρχουν κενά των διατάξεων καθορισμού της όχθης σε σχέση με τις διατάξεις του καθορισμού του αιγιαλού.

  Επίσης η οριοθέτηση των υδατορεμάτων πλέον γίνεται με τον Ν. 4258/2014 (Α94).

 • 1 Μαΐου 2014, 20:48 | Σάββας Χατζηγαβριήλ

  Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γίνει σαφής διάκριση στους ορισμούς «ποταμός» και «ρέμα» που να βασίζεται στην επιστημονική βιβλιογραφία, η οποία δίνει ως βασικό στοιχείο χαρακτηρισμού τον συνδυασμό του εμβαδού της λεκάνης απορροής με την ύπαρξη μόνιμης παροχής. Επιπλέον βοήθεια και σημαντικές πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό κάποιου υδάτινου συστήματος μπορούν να προσφέρουν τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, που σε μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί.

  Με βάση τα παραπάνω, η λίστα των ποταμών θα μπορέσει να αναθεωρηθεί και να εμπλουτισθεί, καθώς παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις (ενδεικτικά αναφέρω τους ποταμούς Έβρο, Άρδα, Αγγίτη).

  Τέλος, λάθη παρατηρούνται και στις κατηγορίες των φυσικών και τεχνητών λιμνών (η λίμνη Κερκίνη αναφέρεται ως φυσική ενώ είναι τεχνητή).

 • 1 Μαΐου 2014, 11:05 | Νίκος Γούναρης

  και εδώ χρειάζεται λιμενολόγος μελετητής κατηγορίας 11 για να κρίνει την ανάβαση του κυματισμού στη στεριά αλλά και υδραυλικός μηχανικός μελετητής κατηγορίας 13 για να υπολογίσει τη μέγιστη παροχή και την άνοδο της στάθμης.