• Ακολουθεί σχόλιο/πρόταση εκ μέρους της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, Ιδρύματος Ηλεκτρονικού Χρήματος αδειοδοτημένου από την Τράπεζα της Ελλάδος: Σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 26 (Παράγραφος 1) της ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/849 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προβλέπεται ότι ως «τρίτα μέρη» στα οποία μπορούν να βασίζονται τα Υπόχρεα Πρόσωπα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη νοούνται οι Υπόχρεες Οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της προαναφερθείσης οδηγίας. Στο εν θέματι άρθρο 2 (παράγραφος 1 / σημείο 2) της προαναφερθείσης οδηγίας, κατονομάζονται ευλόγως ως υπόχρεα πρόσωπα και οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί. Στον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 3 της οδηγίας για τον όρο «Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός», περιλαμβάνονται (με παραπομπή στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/36/ΕΕ) μεταξύ άλλων και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Παρά τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι ως έχει διατυπωθεί το Αρθρο 19 (παράγραφος 1) του υπό διαβούλευση νόμου με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2015/849/ΕΕ, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός των Υπόχρεων Οντοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν επιλέξιμα «τρίτα μέρη» για την εκπλήρωση απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Δεδομένων των ανωτέρω, της δυνατότητας που ούτως ή άλλως δίδεται από την προαναφερθείσα οδηγία, καθώς και του γεγονότος ότι δεν διαφέρουν σε τίποτα οι θεσμικές/εποπτικές απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που τίθενται προς τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ήδη κατονομάζονται στο νόμο ως επιλέξιμα «τρίτα μέρη», παρακαλούμε όπως προστεθούν σε αυτόν και την συγκεκριμένη κατηγορία (Αρθρο 19 / παράγραφος 1) και τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη αναγκαία διευκρίνιση κι ευελπιστούμε ότι το αίτημά μας θα γίνει αποδεκτό. Με εκτίμηση, ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ