• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ' | 23 Ιουνίου 2018, 16:38

    Το τμήμα της φράσης ”στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων” (Άρθρο 4, παράγραφος 1 όπως και Άρθρο 3, παράγραφος 4), προτείνεται να γραφεί “στο όνομα και για λογαριασμό μίας συγκεκριμένης Ασφαλιστικής Επιχείρησης ή και κάποιας άλλης με τη συναίνεση της πρώτης για συγκεκριμένα ασφαλιστικά εφόσον η ίδια δεν τα διαθέτει στην εγχώρια αγορά”. Σημειώνεται σχετικά, η δυνατότητα ένας Πράκτορας Ασφαλίσεων να αντιπροσωπεύει διάφορες Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, υποβαθμίζει το κύρος των αντίστοιχων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, εισάγει στοιχεία αθέμητου ανταγωνισμού με Μεσίτες Ασφαλίσεων και επιπλέον δημιουργεί σύγχυση στους Καταναλωτές. Η ευελιξία και η ευχέρεια στον Πράκτορα Ασφαλίσεων στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα που του παρέχεται στο να συνεργάζεται με άλλους Πράκτορες Ασφαλίσεων (Άρθρο 4, παράγραφος 7) Η δυνατότητα πρακτόρευσης / αντιπροσώπευσης διαφόρων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων υπήρχε στο παρελθόν όπου δεν υπήρχε ο θεσμός του Μεσίτη Ασφαλίσεων και επιπλέον δεν υφίσταντο Ευρωπαϊκές Οδηγίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.