• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Παπαδοπούλου' | 27 Ιουνίου 2018, 13:00

    Άρθρο 02 – 2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει: αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής, ή αβ) τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή, και β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση, ή γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παρούσης, όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ. Στο ως άνω άρθρο υποπερίπτωση β) θα πρέπει στο ανώτατο καταβληθέν ποσό ασφαλίστρων των 600 ευρώ να γίνει προσθήκη του όρου "κατ'άτομο". Παραθέτω παράδειγμα επί σκοπώ αιτιολόγησης της ως άνω προσθήκης. Ασφαλιστικό προιόν "Ταξιδιωτική ασφάλιση για Επαγγελματικά ταξίδια" διάρκειας ενός έτους δια του οποίου δύνανται να ασφαλιστούν άνω του ενός ατόμου (συνασφαλισμένοι). Ενδεχομένως το ασφάλιστρο να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 600 ευρώ λόγω του ότι οι υπ' αριθμόν ασφαλισμένοι είναι άνω του ενός (1).