Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Γ, ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες όσον αφορά στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων από φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής, ή
αβ) τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή, και
β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση, ή
γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παρούσης, όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

3. Όταν η ασφαλιστική επιχείρηση χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διανομής ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δευτερεύουσας δραστηριότητας, ο οποίος εξαιρείται από την εφαρμογή του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική επιχείρηση διασφαλίζει ότι:
α) τίθενται στη διάθεση του πελάτη, πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και τη διεύθυνση του διαμεσολαβητή, καθώς και για τις διαδικασίες του άρθρου 9 του παρόντος, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη και άλλους ενδιαφερομένους να υποβάλουν καταγγελίες,
β) υπάρχουν κατάλληλες και αναλογικές διαδικασίες με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 26 και 33 του παρόντος και την εξέταση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη πριν από την πρόταση σύμβασης, και
γ) το έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν που αναφέρεται στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 29 του παρόντος παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

4. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν ρυθμίζει δραστηριότητες διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων που διενεργούνται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την επιφύλαξη διατάξεων ειδικών νόμων, η άσκηση της δραστηριότητας διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα από (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή διαμεσολαβητές εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος ή και των κατ’ εξουσιοδότησή του κανονιστικών πράξεων.
Η Εποπτική αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις γενικής φύσεως δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι διανομείς (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων προερχόμενοι από την Ελλάδα ως κράτος μέλος καταγωγής, κατά την εγκατάστασή τους ή την άσκηση δραστηριοτήτων διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων σε τρίτη χώρα.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρούνται διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων:
α) η περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν:
αα) ο πάροχος δεν προβαίνει σε προπαρασκευαστικές εργασίες για να βοηθήσει στη σύναψη ή την εκτέλεση (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
αβ) ο σκοπός της εν λόγω δραστηριότητας δεν είναι η βοήθεια του πελάτη στη σύναψη ή την εκτέλεση (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
β) η κατ’ επάγγελμα διαχείριση των (αντ)ασφαλιστικών αξιώσεων μιας (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και ο διακανονισμός (αντ)ασφαλιστικών ζημιών και η εκτίμηση των ζημιών από πραγματογνώμονα,
γ) η απλή παροχή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τους δυνητικούς ασφαλισμένους στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εάν ο πάροχος των πληροφοριών δεν προβαίνει σε άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να βοηθήσει στη σύναψη (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης,
δ) η απλή παροχή πληροφοριών στους δυνητικούς ασφαλισμένους σχετικά με τα (αντ)ασφαλιστικά προϊόντα ή τον (αντ)ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση, εάν ο πάροχος των πληροφοριών δεν προβαίνει σε άλλες προπαρασκευαστικές ενέργειες για να βοηθήσει στη σύναψη (αντ)ασφαλιστικής σύμβασης.

 • Άρθρο 2 παρ 2 εδάφια β και γ

  Το ποσό των 600 ευρώ είναι το μέγιστο στην οδηγία και άρα επιτρέπεται
  χαμηλότερο. Προτείνουμε το ποσό των 150 ευρώ καθώς αυτός είναι ο μέσος όρος ασφαλίστρου για την Ελλάδα. Αλλιώς επιτρέπουμε για παράδειγμα σε ταξιδιωτικά γραφεία να διανέμουν ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς κανένα εποπτικό έλεγχο με ασφάλιστρα μεγαλύτερα από το μέσο όρο αυτών που διανέμουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι κάτω από πλήρη εποπτικό έλεγχο. Τα 600 ευρώ είναι ικανοποιητικά για την ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή αγορά όχι για την Ελλάδα.

  Όμοια στο άρθρο 3 παρ 9 εδάφιο γ επιτρέπει στο διανομέα δευτερεύουσας  δραστηριότητας τη διανομή  ασφαλίσεων ζωής. Αυτό δεν το επέτρεπε το ΠΔ 190 γιατί οι ασφαλίσεις ζωής απαιτούν ειδικά αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο του διανομέα.

  Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση πλειοψηφίας)

 • Άρθρο 2 παρ 2 εδάφια β και γ

  Το ποσό των 600 ευρώ είναι το μέγιστο στην οδηγία και άρα επιτρέπεται
  χαμηλότερο. Προτείνουμε το ποσό των 150 ευρώ καθώς αυτός είναι ο μέσος όρος ασφαλίστρου για την Ελλάδα. Αλλιώς επιτρέπουμε για παράδειγμα σε ταξιδιωτικά γραφεία να διανέμουν ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς κανένα εποπτικό έλεγχο με ασφάλιστρα μεγαλύτερα από το μέσο όρο αυτών που διανέμουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι κάτω από πλήρη εποπτικό έλεγχο. Τα 600 ευρώ είναι ικανοποιητικά για την ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή αγορά όχι για την Ελλάδα.

  Όμοια στο άρθρο 3 παρ 9 εδάφιο γ επιτρέπει στο διανομέα δευτερεύουσας  δραστηριότητας τη διανομή  ασφαλίσεων ζωής. Αυτό δεν το επέτρεπε το ΠΔ 190 γιατί οι ασφαλίσεις ζωής απαιτούν ειδικά αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο του διανομέα.

  Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση κατα πλειοψηφία)

 • 29 Ιουνίου 2018, 10:18 | Π.Ο.Α.Δ. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡ. δ
  <>
  Θεωρούμε ότι η διάταξη είναι αόριστη και δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα.

 • 29 Ιουνίου 2018, 04:42 | Μαρία Δημητριαδη

  Θα υπενθυμίσω οτι αυτό που Ισχύει σημερα ειναι €500 και με χρονικό περιορισμό 5 έτη συμπεριλαμβανομένων των ανανέωσεων ήδη κατα την άποψη των Διαμεσολαβητων-Διανομέων το ποσο των €600 ειναι μεγάλο σε σχεση με τα ασφάλιστρα της Ελληνικής Αγοράς

 • 27 Ιουνίου 2018, 20:22 | Takis Kakouris

  Στην παράγραφο 2γ θα προτείναμε όπως στο λεκτικό «όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α» να προστεθεί η συμπληρωματικότητα και προς το αγαθό. Και για λόγους πρακτικούς (πχ πώληση αγαθού και μαζί πώληση ασφάλισης αστικής ευθύνης ή ασφάλιση ζημιών)αλλά και για λόγους συνεκτικότητας με την παράγραφο 1

 • 27 Ιουνίου 2018, 13:00 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Άρθρο 02 –

  2. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχεται από προμηθευτή όταν η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:
  αα) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας αγαθού ή τη μη χρήση της υπηρεσίας που παρέχει ο εν λόγω προμηθευτής, ή
  αβ) τη ζημία ή απώλεια αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον εν λόγω προμηθευτή, και
  β) το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε για το ασφαλιστικό προϊόν δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ υπολογιζόμενο αναλογικά σε ετήσια βάση, ή
  γ) κατά παρέκκλιση της περίπτωσης β’ της παρούσης, όταν η ασφάλιση είναι συμπληρωματική προς υπηρεσία που εμφαίνεται στην περίπτωση α’ και η διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας είναι ίση ή μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε κατ’ άτομο δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

  Στο ως άνω άρθρο υποπερίπτωση β) θα πρέπει στο ανώτατο καταβληθέν ποσό ασφαλίστρων των 600 ευρώ να γίνει προσθήκη του όρου «κατ’άτομο». Παραθέτω παράδειγμα επί σκοπώ αιτιολόγησης της ως άνω προσθήκης. Ασφαλιστικό προιόν «Ταξιδιωτική ασφάλιση για Επαγγελματικά ταξίδια» διάρκειας ενός έτους δια του οποίου δύνανται να ασφαλιστούν άνω του ενός ατόμου (συνασφαλισμένοι). Ενδεχομένως το ασφάλιστρο να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 600 ευρώ λόγω του ότι οι υπ’ αριθμόν ασφαλισμένοι είναι άνω του ενός (1).