• ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2016/97 & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν.1569/85 και ΠΔ 190/2006. Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ --ΕΕΑΕ. Κατόπιν μελέτης του κειμένου του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/97 IDD και την ταυτόχρονη κωδικοποίηση του Νόμου 1569/1985 και Π.Δ.190/2006, σας υποβάλουμε τρεις παρατηρήσεις που είμαστε βέβαιοι ότι θα θελήσετε να εξετάσετε σοβαρά και να συμπεριλάβετε στο τελικό κείμενο του νόμου. Οι τρεις παρατηρήσεις μας αφορούν το Αρθρο 4. Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 3: 1. Επιθυμούμε να συμπληρωθεί στο τέλος του πρώτου εδαφίου και αμέσως πριν την πρόταση «Δεν καταβάλλεται προμήθεια:» το παρακάτω κείμενο: «Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε μηνιαία βάση με αναλυτική κατάσταση τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων για την διατηρούμενη σε ισχύ παραγωγή και τις δικαιούμενες προμήθειές του.» 2. Επιθυμούμε να μην συμπεριληφθούν τα διαλαμβανόμενα της περίπτωσης (γ) και αντ’ αυτών να οριστεί αμέσως μετά ότι: «Σε περίπτωση που η σύμβαση λύθηκε με πρωτοβουλία του ασφαλιστικού πράκτορα η του συντονιστή, η ασφαλιστική επιχείρηση θα καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα, η τον συντονιστή, προμήθεια δύο ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί για αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, στο μέτρο που θα εδικαιούτο προμήθεια εάν δεν είχε λυθεί η σύμβαση. Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση.» & 3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 που αφορά την περίπτωση του συνταξιοδοτηθέντος ασφαλιστικού πράκτορα, επιθυμούμε να προβλεφθεί ρύθμιση για την περίπτωση θανάτου του συνταξιοδοτηθέντος πράκτορα ως ακολούθως: «Σε περίπτωση θανάτου, του αποχωρήσαντος λόγω συνταξιοδότησης ασφαλιστικού πράκτορα, εντός του διαστήματος των τριών ετών, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την προμήθεια τριών ετών στους μέχρι 4ου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του κατά την τάξη της κληρονομικής διαδοχής, εκτός εάν ο θανών είχε ορίσει άλλως.» ****************** Κατόπιν των ανωτέρω προτάσεων το πλήρες κείμενο της παραγράφου 3 του άρθρου 4, διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 04 – Συναλλακτικές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων μεταξύ τους και με τον πελάτη Παράγραφος 3 Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί ή λήξει η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή προμήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί για αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, στο μέτρο που θα εδικαιούτο προμήθεια εάν δεν είχε λυθεί η σύμβαση. Η παραγωγή τεκμαίρεται ότι παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση εφόσον διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αντικείμενο, χωρίς να αλλοιώνονται ουσιωδώς οι όροι της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης. Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε μηνιαία βάση με αναλυτική κατάσταση τον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων για την διατηρούμενη σε ισχύ παραγωγή και τις δικαιούμενες προμήθειές του. Δεν καταβάλλεται προμήθεια: α) αν ο ασφαλιστικός πράκτορας ή ο συντονιστής έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση κατόπιν υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης από την ασφαλιστική επιχείρηση, ή β) αν αυτεπαγγέλτως ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, για πράξεις που απορρέουν από τη σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής, Σε περίπτωση που η σύμβαση λύθηκε με πρωτοβουλία του ασφαλιστικού πράκτορα η του συντονιστή, η ασφαλιστική επιχείρηση θα καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα, η τον συντονιστή, προμήθεια δύο ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί για αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, στο μέτρο που θα εδικαιούτο προμήθεια εάν δεν είχε λυθεί η σύμβαση. Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγωγής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή αποζημίωση που ισούται με προμήθεια τεσσάρων ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί για αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, και σε περίπτωση θανάτου την καταβάλλει στα πρόσωπα που ο πράκτορας ή ο συντονιστής είχαν ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν είχαν οριστεί δικαιούχοι, στην περίπτωση θανάτου η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την ως άνω αποζημίωση στους μέχρι 4ου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του θανόντος κατά την τάξη της κληρονομικής διαδοχής. Σε περίπτωση αποχώρησης του ασφαλιστικού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων λόγω συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση τού καταβάλλει προμήθεια τριών ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί να παραμένει γι’ αυτό το διάστημα σε αυτήν. Σε περίπτωση θανάτου, του αποχωρήσαντος λόγω συνταξιοδότησης ασφαλιστικού πράκτορα, εντός του διαστήματος των τριών ετών, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει την προμήθεια τριών ετών στους μέχρι 4ου βαθμού συγγένειας κληρονόμους του κατά την τάξη της κληρονομικής διαδοχής , εκτός εάν ο θανών είχε ορίσει άλλως. Υποβάλουμε αυτές τις παρατηρήσεις γιατί θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς και θα απαλείψουν αδικίες του παρελθόντος , όταν ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές απομακρύνθηκαν από Εταιρείες στερούμενοι κόπους ετών , ή εξαναγκάσθηκαν να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους και έχασαν κάθε δικαίωμα στα χαρτοφυλάκιά τους. Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.