• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Α.Δ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 29 Ιουνίου 2018, 10:11

    Παρατηρείται το γεγονός ότι αν και στις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας (βλ. παρ. 72 εισαγωγικού κειμένου) γίνεται σαφής αναφορά στο ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας στο Εθνικό δίκαιο δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθής για τους μικρομεσαίους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διανομείς εν τούτοις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου ρυθμίσεις, βάλλουν ευθέως κατά των μικρομεσαίων ασφαλιστικών διανομέων. Επίσης παρατηρείται πρωτοβουλία του εσωτερικού νομοθέτη να δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αν και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη προβλέπει ίσες ευκαιρίες.