Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ισχύει μετά την Οδηγία 2018/411/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018, και η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την (αντ)ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 • 29 Ιουνίου 2018, 12:35 | MARIA DIMITI

  MCMXMBMXBVMKX

 • 29 Ιουνίου 2018, 10:11 | Π.Ο.Α.Δ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

  Παρατηρείται το γεγονός ότι αν και στις κατευθυντήριες γραμμές της οδηγίας (βλ. παρ. 72 εισαγωγικού κειμένου) γίνεται σαφής αναφορά στο ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας στο Εθνικό δίκαιο δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθής για τους μικρομεσαίους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διανομείς εν τούτοις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου ρυθμίσεις, βάλλουν ευθέως κατά των μικρομεσαίων ασφαλιστικών διανομέων.

  Επίσης παρατηρείται πρωτοβουλία του εσωτερικού νομοθέτη να δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αν και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη προβλέπει ίσες ευκαιρίες.

 • 27 Ιουνίου 2018, 20:30 | Takis Kakouris

  Η προσπάθεια της κωδικοποίησης των προϋφισταμένων νομοθετημάτων και υπουργικών αποφάσεων επί των θεμάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτελεί μια αξιέπαινη και γενναία προσπάθεια τακτοποίησης του κατακερματισμένου πλαισίου επ’ευκαιρια της ενσωμάτωσης της Οδηγίας και πρέπει να χαιρετισθεί από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.

 • 26 Ιουνίου 2018, 17:21 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Σας παραθέτω παρακάτω το άρθρο 41 της οδηγίας το οποίο δεν προβλέπει πουθενά στο σχέδιο νόμου την ανάλογη επανεξέταση και αξιολόγηση.
  Συγκεκριμένα αυτό που έχει σημασία ώστε να είναι ευέλικτος ο νόμος είναι η παράγραφος 2 όπου επανεξετάζεται η οδηγία απο μεριάς της επιτροπής.
  Ωστόσο καλό θα ήταν να υπάρχει αναφορά τροποποίησης με άρθρο λόγω του ότι ο κλάδος και το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι μεταβαλλόμενο και δεν μιλάμε για μια σταθερά ή έναν κανονισμό που έρχεται απο την EIOPA.

  Άρθρο 41(της οδηγίας)
  Επανεξέταση και αξιολόγηση
  1. Το αργότερο στις 23 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση
  σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται από
  τα κράτη μέλη και την ΕΑΑΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5, του κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,
  περιλαμβανομένης της εξαίρεσης του άρθρου 1 παράγραφος 3, παραμένει κατάλληλο σε σχέση με το επίπεδο προστασίας των
  καταναλωτών, την αναλογικότητα αντιμετώπισης μεταξύ διαφόρων διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων και τον διοικητικό φόρτο
  που επιβάλλεται σε αρμόδιες αρχές και διαύλους διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
  2. Το αργότερο έως τις 23 Φεβρουαρίου 2021 η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η επανεξέταση περιλαμβάνει
  γενική επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις εξελίξεις στις
  αγορές λιανικής πώλησης επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή της
  παρούσας οδηγίας καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η επανεξέταση περιλαμβάνει
  αξιολόγηση του κατά πόσον οι ειδικοί κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας για τη διανομή βασιζόμενων σε ασφάλιση
  επενδυτικών προϊόντων που καθορίζεται στο κεφάλαιο VI της παρούσας οδηγίας παράγουν κατάλληλα και ανάλογα αποτελέσματα,
  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών συνεπές προς τα πρότυπα
  προστασίας των επενδυτών που εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και τα ειδικά χαρακτηριστικά των βασιζόμενων σε
  ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων και την ειδική φύση των διαύλων διανομής τους. Στην επανεξέταση αποτυπώνεται επίσης η
  δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
  2003/41/ΕΚ. Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του άρθρου 19 της παρούσας οδηγίας,
  λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην αγορά διανομής ασφαλιστικών προϊόντων για συμβάσεις σε κλάδους εκτός
  εκείνων που προσδιορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, και του αντικτύπου των υποχρεώσεων που
  προβλέπονται στο άρθρο 19 της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι μικρές και μεσαίες
  επιχειρήσεις.
  3. Μετά από διαβούλευση με τη Μεικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή υποβάλλει πρώτη έκθεση στο
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
  4. Το αργότερο έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020, και τουλάχιστον ανά διετία στη συνέχεια, η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει περαιτέρω
  έκθεση επί της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η ΕΑΑΕΣ διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
  προτού δημοσιεύσει την έκθεσή της.
  5. Σε τρίτη έκθεση την οποία θα καταρτίσει έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΑΑΕΣ αναλαμβάνει να εκπονήσει αξιολόγηση
  της διάρθρωσης των αγορών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
  6. Στην έκθεση την οποία θα καταρτίσει έως τις 23 Φεβρουαρίου 2020, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4, η ΕΑΑΕΣ εξετάζει
  κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 έχουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για την εκτέλεση
  των καθηκόντων τους.
  7. Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εξετάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:
  α) αλλαγές στη διάρθρωση της αγοράς ασφαλιστικών διαμεσολαβητών·
  β) αλλαγές στα μοντέλα διασυνοριακής δραστηριότητας·
  γ) η βελτίωση της ποιότητας των συμβουλών και των μεθόδων πώλησης καθώς και των επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας στους
  ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  8. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση, από την ΕΑΑΕΣ, των επιπτώσεων της
  παρούσας οδηγίας.