• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.Α.Δ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 29 Ιουνίου 2018, 11:49

    ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ παρ. 7 Η παραπάνω ρύθμιση αναζητά θεμελίωση, (βλ. αιτιολογική έκθεση ) στην διασφάλιση της ταυτότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαμεσολαβητών - της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των συναλλαγών. Ωστόσο σύμφωνα με το συνολικό περιεχόμενο του σχεδίου νόμου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις τόσο απέναντι στην ασφαλιστική επιχείρηση, όσο και απέναντι στον τελικό καταναλωτή , γεγονός που καθιστά άνευ ουσίας την εν λόγω ρύθμιση. Η διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ευχερές να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθείς ρυθμίσεις και χωρίς να αντιβαίνει στην αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων, όπως η παρούσα διάταξη, η οποία απαγορεύει στους Πράκτορες να συνεργάζονται με Μεσίτες, περιορίζοντας έτσι το Δικαίωμα εν τέλει του Καταναλωτή να επιλέξει τις σωστές Ασφαλιστικές Συμβάσεις. Εξ άλλου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. περί εντολής ο εντολοδόχος είναι άμεσα υπεύθυνος και υπόχρεος έναντι του εντολέα, και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα κατακερματισμού ευθυνών και υποχρεώσεων, στην περίπτωση συνεργασίας διαμεσολαβητών διαφόρων κατηγοριών. Δεν θα πρέπει δε να αγνοηθεί το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τη δημιουργία ευρύτερων δικτύων προώθησης ασφαλιστικών προϊόντων ευνοεί την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Γεγονός που εν προκειμένω επιδεικτικά αγνοείται από τον εσωτερικό νομοθέτη με αποτέλεσμα κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης να πληγούν τα υπάρχοντα δίκτυα των ασφαλιστικών πρακτόρων υπέρ των δικτύων των συντονιστών ασφαλιστικών πρακτόρων, τα οποία θα διατηρηθούν με διακριτή ευνοϊκή ρύθμιση του εσωτερικού νομοθέτη.