• Άρθρο 2 παρ 2 εδάφια β και γ Το ποσό των 600 ευρώ είναι το μέγιστο στην οδηγία και άρα επιτρέπεται χαμηλότερο. Προτείνουμε το ποσό των 150 ευρώ καθώς αυτός είναι ο μέσος όρος ασφαλίστρου για την Ελλάδα. Αλλιώς επιτρέπουμε για παράδειγμα σε ταξιδιωτικά γραφεία να διανέμουν ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς κανένα εποπτικό έλεγχο με ασφάλιστρα μεγαλύτερα από το μέσο όρο αυτών που διανέμουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οι οποίοι είναι κάτω από πλήρη εποπτικό έλεγχο. Τα 600 ευρώ είναι ικανοποιητικά για την ανεπτυγμένη Ευρωπαϊκή αγορά όχι για την Ελλάδα. Όμοια στο άρθρο 3 παρ 9 εδάφιο γ επιτρέπει στο διανομέα δευτερεύουσας  δραστηριότητας τη διανομή  ασφαλίσεων ζωής. Αυτό δεν το επέτρεπε το ΠΔ 190 γιατί οι ασφαλίσεις ζωής απαιτούν ειδικά αυστηρότερο εποπτικό έλεγχο του διανομέα. Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση κατα πλειοψηφία)