• Άρθρο 4  Άρθρο 4 παράγραφος 1 αντί για σύμβαση εντολής να αναφερθεί σύμβαση έργου. Άρθρο 4 παρ 3 εδάφιο α "οριστική απόφαση" να γίνει "αμετάκλητη απόφαση" Άρθρο 4 παρ 3 εδάφιο β απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Χωρίς τελεσίδικη απόφαση επειδή απλά του έγινε αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη χάνει τα δικαιώματά του? Μόνο με αμετάκλητη απόφαση. Αλλιώς θα είναι 6 χρόνια περίπου χωρίς προμήθειες ακόμα και αν στο τέλος δικαιωθεί. Προτείνουμε να καταβάλλεται το 50% μέχρι την αμετάκλητη απόφαση και το υπόλοιπο 50% στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως εγγύηση, και εφόσον ο διαμεσολαβητής αθωωθεί τότε θα καταβάλλονται και οι τόκοι (επιδικίας) για την εγγύηση.    Άρθρο 4 παρ 3 εδάφιο γ (το οποίο πρέπει να γίνει δ γιατί είναι άλλη παράγραφος με άλλο νόημα) Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας αντί για 4 χρόνια να γίνει 8 με τη μισή προμήθεια, προσαυξημένα στα 10 αν έχει ανήλικα παιδιά στο τέλος της οκταετίας. Την άλλη μισή προμήθεια θα την παίρνει εκείνος ο  ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα λαμβάνει το υπόλοιπο μισό της προμήθειας, ο οποίος θα υποδειχθεί από τον ίδιο ή συγγενή του α βαθμού (αλλιώς η ασφαλιστική εταιρεία) ώστε οι ασφαλιστικές συμβάσεις να εξυπηρετούνται και να παραμένουν στην ασφαλιστική εταιρία. Ομοίως στο θάνατο με δικαιούχους έως το 4ο βαθμό.  Άρθρο 4 παρ 3 εδάφιο γ (το οποίο πρέπει να γίνει ε γιατί πάλι πρόκειται για άλλη διάταξη) Πως είναι δυνατόν να καταβληθούν 3 έτη προμήθειες εφ όσον είναι σε σύνταξη? Προτείνουμε να δοθεί εφ'  άπαξ σε ποσοστό 100% με αιτιολογία αποζημίωση. Στο άρθρο 4 παρ.3 η περίπτωση γ που αναφέρει επί λέξει: «γ)σε περίπτωση που η σύμβαση λύθηκε με πρωτοβουλία του διαμεσολαβητή» Να απαλειφθεί Άρθρο 4 παρ 7  Στη 14η γραμμή του κειμένου μετά τη λέξη "¨επίδοση της" να προσθέσουμε με δικαστικό επιμελητή Το ΔΣ του ΠΣΑΣ (απόφαση πλειοψηφίας)