• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 4 Οκτωβρίου 2018, 19:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 14 - Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 Απόψεις/Παρατηρήσεις/Προτάσεις: Ι. Τα ζητήματα που εγείρει το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου: Η συγκεκριμένη διάταξη είναι εξόχως προβληματική καθόσον εισάγει μια αδικαιολόγητη φορολογική διάκριση ανάμεσα σε παίγνια που διεξάγονται με επίγειους τρόπους και μέσα (συμπληρώνοντας στήλες σε έντυπο κουπόνι ή εισάγοντας ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα για τη συμμετοχή σε παικτικές συνεδρίες) και σε εκείνα που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται οι κάτωθι διαφορές στη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια, με μόνο κριτήριο το μέσο δια του οποίου το συγκεκριμένο παίγνιο τυγχάνει να διεξάγεται: 1. Όταν το παιχνίδι προσφέρεται μέσω επίγειου δικτύου, δεν επιβάλλεται κανένας φόρος για καθαρά κέρδη έως €100 ανά στήλη, σε αντίθεση με τα κέρδη που προέρχονται όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά όπου, με βάση την επίμαχη διάταξη του σχεδίου νόμου θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ. 2. Όταν τα κέρδη προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού ο σχετικός φόρος επιβάλλεται σε κάθε κερδισμένο δελτίο τα καθαρά κέρδη του οποίου υπερβαίνουν τα € 100 ανά στήλη. Ο αντίστοιχος φόρος όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά θα επιβάλλεται στα ετήσια σσυνολικά κέρδη του παίκτη. 3. Ο φόρος κερδών νικητών για κέρδη που προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο δύο φορές το μήνα. Ο αντίστοιχος φόρος όταν η διάθεση του παιχνιδιού πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο μόνον μία φορά κατ’ έτος. Η επιφύλαξη διαφορετικής φορολογίας στα κέρδη που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε παίγνια που διεξάγονται με επίγειες μεθόδους και εξοπλισμό (σε στήλες ή σε παικτικές συνεδρίες) σε σχέση προς τα διαδικτυακά διεξαγόμενα παίγνια (α) υπονομεύει τη συνοχή και συστημική ρύθμιση της αγοράς παιγνίων που φέρεται να είναι ο σκοπός του ν. 4002/2011, (β) δημιουργεί τεχνητές ανισότητες μεταξύ των φορέων (παρόχων και αντιπροσώπων τους) που δραστηριοποιούνται εντός της εν λόγω αγοράς βάσει της πλατφόρμας με την οποία το πράττουν και (γ) «τιμωρεί» τους παίκτες για την προσωπική τους επιλογή να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα παίγνια, τρέποντας τους στην αναζήτηση εναλλακτικών (παράνομων) δικτύων, προκειμένου να αποφύγουν τη δυσμενή φορολόγησή τους. Ειδικότερα: (α) η αγορά παιγνίων διασπάται σε δύο άνισα -«ευμενέστερα» και «δυσμενέστερα»- φορολογούμενα τμήματα, εξαιτίας της προσφορότητας διεξαγωγής ορισμένων παιγνίων με το ένα ή το άλλο μέσο ή τρόπο (επίγεια ή διαδικτυακά), (β) αποσταθεροποιείται το δίκτυο αντιπροσώπων φορέων όπως η ΟΠΑΠ Α.Ε., που δραστηριοποιούνται τόσο στο ένα όσο και στο άλλο τμήμα της οικείας αγοράς. Η διαφοροποίηση στη φορολογική μεταχείριση παιγνίων που παρέχονται μέσω των πρακτορείων τύπου Α’, ΣΤ’ ή Β’ της ΟΠΑΠ με τα παίγνια που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση στο πελατολόγιο των συγκεκριμένων πρακτόρων-αντιπροσώπων της ΟΠΑΠ και σε περίπτωση γενικευμένης στροφής παικτών από την κατηγορία των επίγεια διεξαγόμενων σε αυτή των παρεχόμενων διαδικτυακά παιγνίων, να απειλήσει την εμπορική βιωσιμότητα των πρώτων και τη σταθερότητα λειτουργίας του δικτύου της τελευταίας (για να μην αναφερθούμε στις ευρύτερες, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, μιας τέτοιας εξέλιξης, αφού εκατοντάδες εργαζομένων θα αντιμετωπίσουν προβλήματα απασχόλησης και διαβίωσης). (γ) παίκτες που λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων ή προτιμήσεων (ηλικιακών, γνωστικών, κ.λ.) προτιμούν τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετοχής τους σε παίγνια θα υποστούν δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση λόγω ακριβώς αυτού του παικτικού προφίλ τους. Το παράλογο της διαφορετικής φορολόγησης των κερδών τους θα καταστεί κατάφωρο στην περίπτωση συμμετοχής σε παίγνια με ταυτόσημο περιεχόμενο (βλ. την περίπτωση του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», το οποίο παίζεται μέσω στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά προσφέρεται και διαδικτυακά): τα κέρδη που αποκομίζει παίκτης από τη συμπλήρωση και κατάθεση σε πρακτορείο της ΟΠΑΠ κουπονιού ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ θα φορολογηθούν διαφορετικά για στοιχήματα που άλλος παίκτης θα έχει τοποθετήσει επί των ίδιων αθλητικών γεγονότων διαδικτυακά! Η ανισόρροπη αυτή φορολογική μεταχείριση των κερδών των παικτών, σε συνδυασμό με το ιδιαιτέρως χαμηλό αφορολόγητο ποσό αυτών [μόλις 100 ευρώ για κέρδη από τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες ή με παικτικές συνεδρίες, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της σχολιαζόμενης διάταξης], δεν αποκλείεται να απομακρύνει μια μεγάλη μερίδα παικτών από τους νόμιμους παρόχους και να τους οδηγήσει σε παράνομα δίκτυα, ματαιώνοντας έτσι τον ίδιο τον σκοπό του τροποποιούμενου νόμου! ΙΙ. Προτεινόμενη αναδιατύπωση της διάταξης: Προς αποφυγή των ανωτέρω στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που μέλλεται να εμφανιστούν στην αγορά παιγνίων εξαιτίας της σχολιαζόμενης ρύθμισης, προτείνεται η αναθεώρησή της ως ακολούθως: Α) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με στήλες, προτείνουμε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού ανά στήλη από τα 100 ευρώ στα 1.000 ευρώ και την υποβολή κερδών από 1000,01 και πάνω σε φόρο με συντελεστή 10% . Β) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, προτείνουμε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού ανά παικτική συνεδρία από τα 100 ευρώ στα 10.00 ευρώ και την υποβολή κερδών από 1000,01 και πάνω σε φόρο με συντελεστή 10% . Γ) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από τους παρόχους που πρόκειται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, και από την ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και για τα άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, προτείνουμε να υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού με συντελεστή 10% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ.