Άρθρο 14 – Τροποποίηση του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001 Α΄ 266)

Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ.18 άρθρου 22 του ν. 4141/2013 (Α 81), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Τα κέρδη που ορίζονται στις περιπτώσεις β`και δ` της παρ. 1 του άρθρου 58, στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.
β) Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα μέχρι που εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα
γ) Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58, τα κέρδη από την συμμετοχή στο «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΟΠΑΠ ΑΕ, όταν προσφέρεται διαδικτυακά, και από τη συμμετοχή σε άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, όπως προκύπτουν όταν το ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικός αριθμός, υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον κάτοχο της άδειας κατά την ανάληψη από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο και εκκαθαρίζεται κατά το χρόνο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. »

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 11:06 | Paddy Power Betfair

  Whilst we acknowledge that the Ministry appears to have restructured the customer winnings tax so that it is now levied on withdrawals rather than on a per transaction basis – which makes the tax more manageable from an operator perspective – we are still firmly of the view that betting taxes should be entirely based on operators’ GGR.

  As such, we would recommend that the Greek Government removes the provision relating to customer winnings withholding tax entirely as online gamblers tend to be very price sensitive and will turn away from the regulated offer if they have to pay an additional tax when withdrawing their winnings.

  Furthermore, the proposed provision sets out a discriminatory treatment between OPAP’s customers and those of other licensees to the detriment of the latter. We are of the view that such a treatment would raise strong concerns with respect to EU state-aid rules, which provide that products and persons that are factually and legally placed in a comparable situation must be treated the same for the purpose of taxation.

 • Επί του Άρθρου 14
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου διαμορφώνουν ένα πλαίσιο φορολόγησης κερδών σαφώς ευνοϊκότερο για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου σε σχέση με τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται επιγείως. Το πλαίσιο αυτό δεν συνάδει με την αρχή της ισότητας και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, δεδομένου μάλιστα ότι η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται επιγείως παρέχει περισσότερα εχέγγυα για την προστασία των παικτών. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις πρέπει να αναμορφωθούν. Πιο συγκεκριμένα, για τα κέρδη από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται ήδη ή θα διεξάγονται στο μέλλον επιγείως με στήλες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το αφορολόγητο ποσό ανά στήλη αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 1.000 ευρώ και ότι τα κέρδη από 1000,01 και άνω υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 10%. Επίσης, για τα κέρδη από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται ήδη ή θα διεξάγονται στο μέλλον με παικτικές συνεδρίες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το αφορολόγητο ποσό ανά παικτική συνεδρία αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 1.000 ευρώ και ότι τα κέρδη από 1000,01 ευρώ και άνω υπόκεινται σε φόρο με συντελεστή 10%. Περαιτέρω, για τα κέρδη από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από τους παρόχους που πρόκειται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου και από την ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και από τη συμμετοχή στα άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι υπόκεινται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού με συντελεστή 10% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 1.000 ευρώ, με κριτήριο την αξία της στήλης στα αντίστοιχα επίγεια τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε την ίση φορολογική μεταχείριση των κερδών που προέρχονται από τη συμμετοχή σε επίγεια και διαδικτυακά τυχερά παίγνια. Τέλος, επισημαίνουμε, ότι τα κέρδη από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:08 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 14 – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 2961/2001

  Απόψεις/Παρατηρήσεις/Προτάσεις:

  Ι. Τα ζητήματα που εγείρει το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου:
  Η συγκεκριμένη διάταξη είναι εξόχως προβληματική καθόσον εισάγει μια αδικαιολόγητη φορολογική διάκριση ανάμεσα σε παίγνια που διεξάγονται με επίγειους τρόπους και μέσα (συμπληρώνοντας στήλες σε έντυπο κουπόνι ή εισάγοντας ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα για τη συμμετοχή σε παικτικές συνεδρίες) και σε εκείνα που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου.
  Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται οι κάτωθι διαφορές στη φορολογική αντιμετώπιση της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια, με μόνο κριτήριο το μέσο δια του οποίου το συγκεκριμένο παίγνιο τυγχάνει να διεξάγεται:
  1. Όταν το παιχνίδι προσφέρεται μέσω επίγειου δικτύου, δεν επιβάλλεται κανένας φόρος για καθαρά κέρδη έως €100 ανά στήλη, σε αντίθεση με τα κέρδη που προέρχονται όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά όπου, με βάση την επίμαχη διάταξη του σχεδίου νόμου θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ.
  2. Όταν τα κέρδη προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού ο σχετικός φόρος επιβάλλεται σε κάθε κερδισμένο δελτίο τα καθαρά κέρδη του οποίου υπερβαίνουν τα € 100 ανά στήλη. Ο αντίστοιχος φόρος όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά θα επιβάλλεται στα ετήσια σσυνολικά κέρδη του παίκτη.
  3. Ο φόρος κερδών νικητών για κέρδη που προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο δύο φορές το μήνα. Ο αντίστοιχος φόρος όταν η διάθεση του παιχνιδιού πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο μόνον μία φορά κατ’ έτος.

  Η επιφύλαξη διαφορετικής φορολογίας στα κέρδη που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε παίγνια που διεξάγονται με επίγειες μεθόδους και εξοπλισμό (σε στήλες ή σε παικτικές συνεδρίες) σε σχέση προς τα διαδικτυακά διεξαγόμενα παίγνια (α) υπονομεύει τη συνοχή και συστημική ρύθμιση της αγοράς παιγνίων που φέρεται να είναι ο σκοπός του ν. 4002/2011, (β) δημιουργεί τεχνητές ανισότητες μεταξύ των φορέων (παρόχων και αντιπροσώπων τους) που δραστηριοποιούνται εντός της εν λόγω αγοράς βάσει της πλατφόρμας με την οποία το πράττουν και (γ) «τιμωρεί» τους παίκτες για την προσωπική τους επιλογή να συμμετέχουν σε συγκεκριμένα παίγνια, τρέποντας τους στην αναζήτηση εναλλακτικών (παράνομων) δικτύων, προκειμένου να αποφύγουν τη δυσμενή φορολόγησή τους. Ειδικότερα:
  (α) η αγορά παιγνίων διασπάται σε δύο άνισα -«ευμενέστερα» και «δυσμενέστερα»- φορολογούμενα τμήματα, εξαιτίας της προσφορότητας διεξαγωγής ορισμένων παιγνίων με το ένα ή το άλλο μέσο ή τρόπο (επίγεια ή διαδικτυακά),
  (β) αποσταθεροποιείται το δίκτυο αντιπροσώπων φορέων όπως η ΟΠΑΠ Α.Ε., που δραστηριοποιούνται τόσο στο ένα όσο και στο άλλο τμήμα της οικείας αγοράς. Η διαφοροποίηση στη φορολογική μεταχείριση παιγνίων που παρέχονται μέσω των πρακτορείων τύπου Α’, ΣΤ’ ή Β’ της ΟΠΑΠ με τα παίγνια που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση στο πελατολόγιο των συγκεκριμένων πρακτόρων-αντιπροσώπων της ΟΠΑΠ και σε περίπτωση γενικευμένης στροφής παικτών από την κατηγορία των επίγεια διεξαγόμενων σε αυτή των παρεχόμενων διαδικτυακά παιγνίων, να απειλήσει την εμπορική βιωσιμότητα των πρώτων και τη σταθερότητα λειτουργίας του δικτύου της τελευταίας (για να μην αναφερθούμε στις ευρύτερες, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες, μιας τέτοιας εξέλιξης, αφού εκατοντάδες εργαζομένων θα αντιμετωπίσουν προβλήματα απασχόλησης και διαβίωσης).
  (γ) παίκτες που λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων ή προτιμήσεων (ηλικιακών, γνωστικών, κ.λ.) προτιμούν τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετοχής τους σε παίγνια θα υποστούν δυσμενέστερη φορολογική μεταχείριση λόγω ακριβώς αυτού του παικτικού προφίλ τους. Το παράλογο της διαφορετικής φορολόγησης των κερδών τους θα καταστεί κατάφωρο στην περίπτωση συμμετοχής σε παίγνια με ταυτόσημο περιεχόμενο (βλ. την περίπτωση του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ», το οποίο παίζεται μέσω στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά προσφέρεται και διαδικτυακά): τα κέρδη που αποκομίζει παίκτης από τη συμπλήρωση και κατάθεση σε πρακτορείο της ΟΠΑΠ κουπονιού ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ θα φορολογηθούν διαφορετικά για στοιχήματα που άλλος παίκτης θα έχει τοποθετήσει επί των ίδιων αθλητικών γεγονότων διαδικτυακά!
  Η ανισόρροπη αυτή φορολογική μεταχείριση των κερδών των παικτών, σε συνδυασμό με το ιδιαιτέρως χαμηλό αφορολόγητο ποσό αυτών [μόλις 100 ευρώ για κέρδη από τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες ή με παικτικές συνεδρίες, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της σχολιαζόμενης διάταξης], δεν αποκλείεται να απομακρύνει μια μεγάλη μερίδα παικτών από τους νόμιμους παρόχους και να τους οδηγήσει σε παράνομα δίκτυα, ματαιώνοντας έτσι τον ίδιο τον σκοπό του τροποποιούμενου νόμου!

  ΙΙ. Προτεινόμενη αναδιατύπωση της διάταξης:
  Προς αποφυγή των ανωτέρω στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που μέλλεται να εμφανιστούν στην αγορά παιγνίων εξαιτίας της σχολιαζόμενης ρύθμισης, προτείνεται η αναθεώρησή της ως ακολούθως:
  Α) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με στήλες, προτείνουμε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού ανά στήλη από τα 100 ευρώ στα 1.000 ευρώ και την υποβολή κερδών από 1000,01 και πάνω σε φόρο με συντελεστή 10% .
  Β) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, προτείνουμε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού ανά παικτική συνεδρία από τα 100 ευρώ στα 10.00 ευρώ και την υποβολή κερδών από 1000,01 και πάνω σε φόρο με συντελεστή 10% .
  Γ) Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου από τους παρόχους που πρόκειται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου, και από την ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και για τα άλλα νέα παιχνίδια που θα αδειοδοτηθούν στο μέλλον αποκλειστικά για το διαδίκτυο, προτείνουμε να υποβάλλονται σε φόρο ανά στήλη παιχνιδιού με συντελεστή 10% μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 18:22 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Πρόταση:
  Εξίσωση στην Φορολόγηση Κερδών παικτών του επίγειου δικτύου του ΟΠΑΠ και των Land Based casinos.

  Η διαφορετική μεταχείριση εκ του νόμου των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι αδικαιολόγητη.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:30 | The Stars Group

  Παρατηρούμε ότι ο φόρος 10% επί των κερδών των παικτών εφαρμόζεται στα ενοποιημένα κέρδη των παικτών από όλα τα παίγνια (δηλαδή στα στοιχηματικά, στα παιχνίδια καζίνο και στο πόκερ) και όχι ανά παιχνίδι. Το αφορολόγητο των 100 Ευρώ θα πρέπει να παραμείνει δεδομένου ότι εφαρμόζεται επί των κερδών άλλων τύπων παιγνίων. Επίσης, τα μη χρηματικά έπαθλα που δίδονται σε παίκτες, με τα οποία παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής σε παίγνια, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο του εν λόγω φόρου, καθώς είναι δυσχερής η χρηματική αποτίμηση τους που πάντως είναι ασήμαντη.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 17:37 | Κώστας Λειβαδίτης

  α) Σχετικά με τις παραγράφους 2α) και β), δεν αναγράφεται εσφαλμένα η συχνότητα της φορολόγησης, π.χ. μηνιαία, ετήσια, καθώς επίσης και η ποσόστωση φορολόγησης των Παιγνιομηχανημάτων.

  β) Κατά την παράγραφο γ, από απλή ανάγνωση του εν λόγω άρθρου αναφορικά με το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της «φυσικής» υπόνοιας του νομοθέτη για την κατοχή άδειας παροχής παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ΟΠΑΠ Α.Ε., γεννώνται αμέσως βάσιμα ερωτήματα για το πότε και πως η ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε διαδικτυακή άδεια, τι απορρέουσες καταβολές έχει πραγματοποιήσει υπέρ του Δημοσίου και δεκάδες άλλα καίρια ερωτήματα ως προς την σχετική αδειοδότηση που εσφαλμένα υπονοεί ο νομοθέτης.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΑΠ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  —————————-
  Εκτός όλων των άλλων γιατί γίνεται αυτό το πράγμα ;

  http://cosmicway.net/havg.html

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1528.html

  Διαμαρτυρήθηκα γι αυτό το πράγμα και έφαγα ξύλο (με τον περίεργο νόμου του αυτοφώρου που κυνήγαγσν και την Ζαχαράκη),
  Την ίδια στιγμή που -κατά σύμπτωση- με περίμενε το νοσοκομειακό να με πάει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για σοβαρή εγχείρηση.

  Έφαγαν επίπληξη από την ΓΑΔΑ οι δράστες αλλά τι να το κάνεις ;
  Τόσο πολύ στα θολά νερά ψαρεύουμε τώρα ;

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 15:49 | Α.ΜΙΧΑΗΛ

  Οι πράκτορες πρακτορείων τύπου Β (ΟpapPlay): Καλαιτζίδης Δημήτρης, Σιδηρόπουλος Ηλίας, Μοντσενίγου Ναυσικά, Φάμελος Νικόλαος, Τούντα Ελένη, Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Σαγρής Νίκος, Σαλπέας Κυριάκος, Σιαμπής Γιώργος, Αθανασόπουλος Ηλίας, Παπανικολάου Χρήστος, Ζαρίφης Ιάκωβος, Μήτσου Πάρης, Τσαμπίκος Δημήτρης, Ταμπάκης Χρήστος, υποβάλλουν από κοινού τα κάτωθι σχόλια:
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 60 του ν.2961/2001 αναφορικά με την φορολογία των κερδών από τυχερά παίγνια, εισάγεται άνιση φορολογική μεταχείριση επί του επιβαλλόμενου φόρου στα κέρδη από τα τυχερά παίγνια ανάλογα με το αν πρόκειται: α) για τα επίγεια παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε., β) για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, και γ) τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.
  Πιο συγκεκριμένα:
  Α) για τα επίγεια παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες ο τρόπος φορολόγησης είναι ο ίδιος, δεν επιβάλλεται κανένας φόρος για καθαρά κέρδη έως €100 ανά στήλη/ παικτική συνεδρία, για κέρδη από 100 μέχρι 500 ευρώ με συντελεστή 15% και για κέρδη από 500,01 και πάνω με συντελεστή 20%.
  Β) Αντίθετα, για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου προτείνεται συντελεστής φόρου 10% επί των κερδών εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι θετικό.
  Είναι εμφανές ότι η ύπαρξη διαφορετικών τρόπων φορολόγησης για το σύνολο των τυχερών παιχνιδιών δημιουργεί ανισορροπία στο σύνολο των εμπλεκομένων, ΟΠΑΠ ΑΕ, παικτικό κοινό, πράκτορες Πρακτορείων τύπου Α’ , ΣΤ’ και τύπου Β’, τους διαδικτυακούς παρόχους που πρόκειται να αδειοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με μοναδικό κριτήριο την επιλογή του παιχνιδιού και το μέσο του στοιχηματισμού (επίγειο δίκτυο και online).
  Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται οι κάτωθι διαφορές:
  1. Όταν το παιχνίδι προσφέρεται μέσω επίγειου δικτύου, δεν επιβάλλεται κανένας φόρος για καθαρά κέρδη έως €100 ανά στήλη σε αντίθεση με τα κέρδη που προέρχονται όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά όπου θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ
  2. Ο φόρος κερδών νικητών όταν τα κέρδη προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού επιβάλλεται σε κάθε κερδισμένο δελτίο τα καθαρά κέρδη του οποίου υπερβαίνουν τα € 100 ανά στήλη. Ο αντίστοιχος φόρος όταν το παιχνίδι προσφέρεται διαδικτυακά θα επιβάλλεται στα ετήσια σωρευτικά κέρδη του κάθε παίκτη
  3. Ο φόρος κερδών νικητών για κέρδη που προέρχονται από την επίγεια διάθεση του παιχνιδιού, αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο δύο φορές το μήνα. Ο αντίστοιχος φόρος όταν η διάθεση του παιχνιδιού πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο μόνον μία φορά κατ’ έτος
  Ως εκ τούτου, συνέπεια της άνισης φορολογικής μεταχείρισης των κερδών των παικτών είναι η δημιουργία στρεβλώσεων στην στοιχηματική αγορά των παιγνίων, δεδομένου ότι οι παίκτες του επίγειου δικτύου αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σύγκριση με τους παίκτες της αγοράς του διαδικτύου.Aπό την άλλη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη νικητών στις επιχειρήσεις KAZINO δεν φορολογούνται.
  Με βάσει τα ανωτέρω, η πρότασή μας είναι η κάτωθι:
  Να υπάρχει ενιαίος τρόπος φορολόγησης και φορολογικός συντελεστής 10% σε όλα τα προσφερόμενα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες, με παικτικές συνεδρίες, μέσω διαδικτύου. Όσον αφορά στα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες προτείνουμε την αύξηση του αφορολόγητου ποσού ανά παικτική συνεδρία από τα 100 ευρώ στα 1000 ευρώ, και συντελεστή 10% για κέρδη από 1000,01 και πάνω.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 14:49 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Τα φορολογικά έσοδα οφείλουν να είναι εξ ολοκλήρου βασισμένα στα ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια (GGR) του παρόχου διαδικτυακών παιχνιδιών. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στην ελληνική κυβέρνηση να αφαιρέσει τη διάταξη που σχετίζεται με την παρακράτηση φόρου από τα κέρδη των πελατών, καθώς οι διαδικτυακοί παίκτες έχουν την τάση να είναι πολύ ευαίσθητοι ως προς τις τιμές και πιθανό να γυρίσουν την πλάτη τους στη ρυθμιζόμενη αγορά, αν χρειαστεί να πληρώσουν επιπλέον φόρο όταν κάνουν ανάληψη των κερδών τους.

  Επιπλέον, η προτεινόμενη διάταξη δημιουργεί μεροληπτική μεταχείριση μεταξύ των πελατών του ΟΠΑΠ και των πελατών άλλων κατόχων άδειας, εις βάρος των τελευταίων. Θεωρούμε ότι η μεταχείριση αυτή θα δημιουργούσε σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι ορίζουν ότι τα προϊόντα και τα άτομα που τοποθετούνται τόσο πραγματικά όσο και νομικά σε μια συγκρίσιμη κατάσταση πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση για φορολογικούς σκοπούς.

 • Κ. Νίκος με το «πολύ σωστό», πάνω σε τι ΗΔΗ υπάρχουσες γκανιότες και φόρους πάει να εφαρμοστεί ;;;
  Πάμε καλά ;

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 17:49 | Nikos

  Πάρα πολύ σωστό το 10% επί τον κερδών και μόνο.

  Η επιβάρυνση του πολίτη με φόρο επί των χρημάτων που χάνει απλά πολλαπλασιάζει την επικινδυνότητα των τυχερών παιγνίων.

  Αλλά θα πρέπει να είναι η μόνη φορολογία. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν λογαριασμοί σε περισσότερους από έναν παρόχους, καθώς και επισκέψεις σε επίγειους παρόχους. Οπότε θα πρέπει η φορολόγηση θα πρέπει να είναι επί των συνολικών κερδών από όλους αυτούς.

  Ένας τρόπος είναι η παρακράτηση του 10% από τους παρόχους και η εκκαθάριση και επιστροφή φόρου με τη δήλωση. Ο πολίτης δηλώνει κέρδη-απώλειες στη δήλωση και αυτά επιβεβαιώνονται με τους παρόχους, επίγειους και διαδικτυακούς.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2018, 15:14 | Νικόλαος Κούκος

  Πολύ κακή παράγραφος από ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν σχέση με το προΪόν.
  Ειδκά το γ) παρακινεί παραβατικές συμπεριφορές και αναλήψεις. Είναι αρκετά δύσκολο ήδη να είσαι κερδισμένος απ’ το στοίχημα και με το νομοσχέδιο αυτό, οι κερδισμένοι παίκτες θα αντιμετωπίζονται εχθρικά με αποτέλεσμα να εγκαταλέιψουν σιγά σιγά το νόμιμο στοιχηματισμό.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2018, 08:14 | Νίκος Παπαδάκης

  Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 14 λέει τα εξής:

  Με το παρόν άρθρο εκσυγχρονίζεται ο τρόπος φορολόγίας των παικτών μέσω
  διαδικτύου. Καθορίζεται ένας ενιαίος συντελεστής 10% για τη φορολογία τους και εγκαταλείπεται η χρήση των στηλών και της παικτικής συνεδρίας.

  Στο άρθρο όμως, στην παρούσα σελίδα, λέει ότι παραμένουν όλα συν το 10% !

  Υπενθυμίζω ότι οι «στήλες» ήταν μία συμβιβαστική λύση το 2010 για να μην μπει το 10% και κατέληγε να πηγαίνουν στο φόρο περίπου τα μισά απ’ όσα θα πήγαιναν με το 10%.
  Με τις «στήλες» έγινε ζημιά στα παιχνίδια μεγάλων αποδόσεων που στην ουσία δεν διαφέρουν από τα απλά παιχνίδια. Η μόνη πρακτικά διαφορά είναι ότι πρέπει να παίξουμε πολλές στήλες για να κερδίσουμε, ενώ το απλό παιχνίδι πιάνεται και με μία «στήλη» βέβαια. Από τη στιγμή όμως που η τότε κυβέρνηση έκρινε ότι δεν μπορούσε να αποφύγει εξ ολοκλήρου την επιβολή του φόρου, έγινε αυτός ο συμβιβασμός.

  Το ανεπανάληπτα φαιδρό της υποθέσεως είναι ότι πληρώνουμε σούπερ-γκανιότες αλλά και τα «listing rights» των αγώνων και έρχεται και ο φόρος από πάνω !!!
  Οι γκανιότες περιέχουν βέβαια κι αυτές μέσα φόρο, που μεταβιβάζει η εταιρεία σε μας.
  Εκτός αυτών όσοι παίζουν στο ιντερνετικό site του ΟΠΑΠ πληρώνουν και προμήθεια πρακτορείου 8% (!!!).

  Ο φόρος 10% θα δικαιολογείτο ίσως μόνο στα ανταλλακτήρια που η συνολική γκανιότα τους είναι κάτω από 5% – αλλά αυτά δεν επιτρέπεται καν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα.

  Ξέρω όμως και το άλλο:
  Πιστεύετε ότι «οι παίκτες είναι κουτοί και δεν θα καταλάβουν τίποτα».
  Και οι μπουκ το ίδιο πιστεύουν εδώ που τα λέμε.
  Έχει αποδειχτεί το εξής:
  Οι παίκτες είναι κουτοί και δεν καταλαβαίνουν τίποτα αλλά τα ευρώ στην τσέπη τους δεν είναι & όταν φύγουν λένε «φύγαμε».
  Έγινα αντιληπτός ;
  Μετρείστε και τα λουκέτα που πέφτουν στην αγορά για να το κατανοήσετε καλύτερα.

  Τον ιππόδρομος πρακτικά τον κλείσατε.
  40 εκατομμύρια εισπράξατε από τον ΟΠΑΠ για να τον πουλήσετε – πόσο που ισοδυναμεί με δύο καλές μεταγραφές μιάς ομάδας του ΠΟΚ !
  Αλλά και σαν ΟΠΑΠ για κλείσιμο πάει οριστικό, αφού η αλλαγή από ΟΔΙΕ σε ΟΠΑΠ δεν σημαίνει και τέλος της οικονομικής δυσπραγίας φυσικά.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2018, 11:05 | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

  το σημαντικοτερο ειναι να ζυγιστει και να εφαρμοστει ισα για όλους καθώς και για τους παικτες. Εχουμε το κράτος, τις εταιρείες παιγνιων και τους παικτες πρεπει να βλεπουμε ολες τις πλευρες.
  1 Το κρατος θέλει εσοδα, αλλά πρεπει να έχει τα έσοδα απο όλους και όχι μόνο απο μια μεριδα που να την αρμεγει. Αρα οι κανονες που θα απαγορευει τυχον μαλτεζικες ή ππαναμαικες εταιρείες να ενεργοποιουνται στην Ελλαδα είναι σωστος, εάν όμως πληρώνουν τον ίδιο φόρο όπως ο ΟΠΑΠ, τα ελληνικα λαχεία, Το στιγμιαίο Λαχείο και τα καζινα τότε είναι δικαιη η συμμετοχή τους.
  2. Οι εταιρείες παιγνίων για να έχουν προσβαση στον Ελλαδικο χωρόν να έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές και φορλογικές υποχρεώσεις, έαν είναι εξωχωριες δεν πειράζει φτανει να αποδίδεται ο φορός στο ελληνικό δημοσιο όπως αποδίδεται απο τις υπόλοιπες και να εποπτέυεται με τους ίδιους κανόνες, περιορισμούς, προστιμα.
  3. Οι παίκτες ελπίζουν με το παιχνίδι να κερδίσουν κατι που δεν έχουν, χρηματα !!! Δεν γίνεται να εξοντώνονται μονίμος απο την φορολογια. Δηλαδή Για να μπεί φόρος στον παίκτη θα πρέπει να είναι κερδισμενος συνολικα, και όχι μονο στην τελευταια συνεδρία (παιξιμο) που κέρδίσε. Δηλαδή: θα παίζω εγω καθε μερα και θα χάνω 100 €, και επειδή στο 3μηνο κερδίσα μια φορα 1500 € θα πληρωσω και φόρο ? Μα έχω χάσει 9000 και έχω κερδίσει 1.500, και το κράτος είσεπρατε φόρο επι των χαμένων μου τόσο καιρό. Δεν είναι λογικό και πρέπων να ξαναπαρει φόρο απο τον παικτη.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2018, 15:08 | Θανάσης Δημοράγκας

  Θαρρώ η αναφορά στην περίπτωση γ) είναι στον νόμο 2961/2001, και όχι 2961/2011 όπως αναγράφεται αρχικά, και ρυθμίζει τη φορολόγιση κερδών από λαχεία και συναφή παίγνια, όχι από στοίχημα.

  Αν αναφέρεται σε στοίχημα αυτό ισχύει μόνο για τον ΟΠΑΠ και μόνο διαδικτυακά

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 14:54 | Ευάγγελος Λιβάρδας

  Το άρθρο με την φορολόγηση βρίθει ερωτηματικών και δημιουργεί περισσότερες απορίες από όσες απαντά.

  Το οικονομικό έτος θα ακολουθεί το αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος;
  Η φορολόγηση με 10% θα γίνεται 1 φορά; Κι αν ναι, που θα δηλώνεται το εισόδημα μετά φόρων στο ε1 του φυσικού προσώπου;
  Αν η φορολόγηση δεν γίνεται μόνο 1 φορά, τότε δεν το συζητάμε περί αδικίας για διπλή και τριπλή φορολόγηση.

  Γενικότερα πρέπει να αναλυθεί ο ακριβής τρόπος φορολόγησης χωρίς τις γενικότητες που υπάρχουν στην υφιστάμενη τροποποίηση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 13:56 | episkepths

  Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα Λαμπιθιανάκη.Ειδικά στο σημείο που αναφέρει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι πάροχοι στην καταβολή αυτού του 10%.Οι αλλαγές που πιθανόν θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν στον τομέα των αναλήψεων(ωστέ ο λογαριασμός του παίκτη να διατηρεί πάντοτε μέσα ενα ποσό που θα καλύπτει τον πιθανό ετήσιο φόρο) θα δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των συναλλαγών.Κατα την άποψη μου,μιλάμε για πολύ κακό για το τίποτα που μπορεί να έχει και αντίθετο αποτέλεσμα απο το προσδοκώμενο σε σχέση με τα έσοδα.Ελάχιστοι παικτες βγαίνουν κερδισμένοι σε βάθος χρόνου,και ουσιαστικά πληρώνουν φόρο είτε άμεσα έιτε έμμεσα με την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 13:10 | Νίκος Παπαδάκης

  Κ. Λαμπιθανάκη πρακτικά δεν γίνεται αυτό που λένε.
  Ο μόνος τρόπος είναι να σου κρατάνε 10% από κάθε νίκη και ΑΝ σε έχουν ολόκληρο χρόνο και ΑΝ είσαι χαμένος να σου επιστρέφουν κάτι.
  Αλλοιώς τι θα κάνουν ;
  Αν τα υπολόγιζε η εφορία βάσει τραπεζικών συναλλαγών και πεϊσεφικών συναλλαγών, θα κινδύνευε να τους πας στα δικαστήρια μετά -αφού είναι παράνομη η διάταξη. Βάζουν λοιπόν την πάροχο να τα κρατάει, την οποία άντε κυνήγα την στη Μάλτα.
  Η νοοτροπία τους είναι μαρξιστική και ακροδεξιά ταυτόχρονα:
  Η μαρξιστική λιτότητα εναντίον του φτωχού λαού και η χούντα για να χαϊδεύει τα αυτιά των πολυεθνικών.
  Μέχρι το 2009 ήταν η ελευθερία μας. Τότε μάλιστα ο ΟΠΑΠ είχε υποσχεθεί βελτιώσεις και είδαμε κάτι μικρές βελτιώσεις κι απ’ αυτόν. Από εκεί και μετά άρχισαν οι φοροκλοπές και οι σούπερ-γκανιότες.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 11:26 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Δε γίνεται να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο επίγειο και στο ιντερνετικό στοίχημα, αυτό με το 10% φορολογία πρέπει να αποσυρθεί
  Επίσης δε μπορεί να εφαρμοστεί στο έτος όπως αναφέρει και άλλος σε σχόλιο, δηλαδή δε θα του κρατάνε 10% για τις αναλήψεις που κάνει μέχρι να κλείσει το ημερολογιακό έτος και μετά ξαφνικά θα του κρατήσουν το 10% των κερδών του στην ανάληψη που θα κάνει αφού έχει συμπληρωθεί το ημερολογιακό έτος?
  Επίσης ο συγγραφέας των άρθρων αγνοεί το εξής: ένας παίχτης που είναι κερδισμένος σταθερά δέχεται φραγή του λογαριασμού πολύ συντομότερα από έναν χρόνο, η εταιρεία του λέει πάρε τα χρήματα σου και φύγε, δε σε θέλουμε
  Οπότε αυτός δε θα φτάσει καν να παίζει ένα έτος για να του πάρουν το 10% των κερδών του, τα έσοδα από αυτό θα είναι μηδενικά
  Κλείνοντας αυτό που θεωρώ ότι θα γίνει είναι ότι θα μείνουν 4-5 πάροχοι πλέον, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν για τις φραγές των κερδισμένων παιχτών που έχουν ξεφύγει πλέον, εκεί στην ΕΕΕΠ ας ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν ιδέα τι γίνεται
  Επίσης δε βλέπω τίποτα για το ανταλλακτήριο (betfair), συνεχίζει να είναι μπλοκαρισμένο φαντάζομαι, γιατί συμβαίνει αυτό?

 • 10 Σεπτεμβρίου 2018, 02:37 | THANASI 7

  ο 14 (γ) είναι φοροληστεία.Όπως είναι διατυπωμένο, μόνο για το ίντερνετ, είναι και παράνομο και ασφαλώς θα καταπέσει στα δικαστήρια.

  Για ποιό λόγο γίνεται αυτό το πράγμα ;
  Ήδη υπάρχουν οι άλλοι φόροι και ταυτόχρονα όλοι σχεδόν οι πάροχοι με πρώτο και κύριο τον ΟΠΑΠ έχουν αυξήσει τις γκανιότες τους σε δυσθεώρατα ύψη (και το παρόν νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα απολύτως να το περιορίσει αυτό).

  Όλα καλύπτονται από ένα πέπλο ψεύδους:

  – Τα λεφτά που κερδίζει κάποιος από ένα τυχερό παιχνίδι είναι αμαρτωλά λεφτά, γιατί δεν συμφωνούν με τον … μαρξισμό-λενινισμό.
  – Οι εταιρείες «καλά κάνουν και κλέβουν τον κόσμο».
  – Για να μην παθαίνεται «εξάρτηση» σας βοηθάμε να καταστραφείτε οικονομικά ακόμα πιό γρήγορα.

  Συγχαρητήρια !
  Βάλατε και τα φρουτάκια που απευθύνονται εξ ορισμού στο ασθενέστερο πνευματικά τμήμα του πληθυσμού για να τους κλείσετε τα σπίτια.

  Δεν μπορείτε να με φορολογείτε εμένα με 10% επειδή έπαιξα το ίδιο στοιχηματικό γεγονός (π.χ το Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ –Τόττεναμ) μέσω internet και όχι επίγεια.
  Θα παίξω φυσικά παράνομο αν βρω την ευκαιρία.
  Αλλά εμποδίζετε και τις εταιρείες, τόσο τις γνωστές ιντερνετικές όσο και τον ΟΠΑΠ να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουν το προϊόν που προσφέρουν πιό ελκυστικό.
  Πρακτικά συρρικνώνετε και τους τζίρους των εταιρειών, από τις οποίες περιμένετε κέρδη (άδειες-φόροι κλπ) !

  Εκτός από τα παραπάνω να τι άλλα έχετε κάνει:

  α) Παράνομη φορολογία ΟΠΑΠ
  ———————————-
  Διαβάστε εδώ το ιστορικό αυτής της υποθέσεως.

  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1299.html

  H φαιδρή ΕΕΕΠ ούτε καν απαντάει.
  Εγώ ο ίδιος που γράφω εδώ είμαι και ο συγγραφέας του ιστορικού αυτής της υποθέσεως στο link και μπορώ να το αποδείξω.

  β) Λογοκρισία
  —————
  Η ΕΕΕΠ είναι εντεταλμένη να διατηρεί μία μπλακλίστ με σελίδες στοιχηματικών εταιρειών που αφ’ ενός δεν έχουν άδεια και αφ’ ετέρου δεν έχουν λάβει τα μέτρα τους ώστε να μην μπορεί να γίνει στοιχηματισμός από Ελληνική ip.
  Οι σελίδες του μπλακλίστ δεν ανοίγουν, βγαίνει ένα απαγορευτικό.
  Αλλά τώρα βάζουν και ξένες ενημερωτικές-αθλητικές σελίδες στο μπλακλίστ !
  Θέλουμε να ενημερωθούμε για διάφορα αθλητικά γεγονότα που προσφέρονται για στοιχηματισμό. Ο σκοπός μας μπορεί να είναι να τα παίξουμε στον ΟΠΑΠ (μολύβι-δελτίο-πρακτορείο !). Αλλά η σελίδα είναι μπλοκαρισμένη !

  Πρόκειται για καταστάσεις καθεστώτων Πολ Ποτ – Βορείου Κορέας – Χίτλερ που δεν δικαιολογούνται από κανένα στοιχηματικό νόμο.

  Τέλος για το πολύ σημαντικό θέμα της «πάταξης της διαφθοράς στο χώρο των σπορ» το νομοσχέδιο σας δεν κάνει απολύτως τίποτα.
  Ένα παλιότερο νομοσχέδιο του 2014 που δεν έφτασε όμως στη βουλή, προέβλεπε τουλάχιστον τον αποκλεισμό από τον στοιχηματισμό σε πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από εντολές ομοσπονδιών.
  Πάει αυτό, δεν υπάρχει πιά !

 • 9 Σεπτεμβρίου 2018, 21:48 | Νίκος Παπαδάκης

  Το 14 (γ) είναι φοροληστεία.
  Όπως είναι διατυπωμένο, μόνο για το ίντερνετ, είναι και παράνομο και ασφαλώς θα καταπέσει στα δικαστήρια.

  Για ποιό λόγο γίνεται αυτό το πράγμα ;
  Ήδη υπάρχουν οι άλλοι φόροι και ταυτόχρονα όλοι σχεδόν οι πάροχοι με πρώτο και κύριο τον ΟΠΑΠ έχουν αυξήσει τις γκανιότες τους σε δυσθεώρατα ύψη (και το παρόν νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα απολύτως να το περιορίσει αυτό).

  Όλα καλύπτονται από ένα πέπλο ψεύδους:

  – Τα λεφτά που κερδίζει κάποιος από ένα τυχερό παιχνίδι είναι … αμαρτωλά λεφτά, γιατί δεν συμφωνούν με τον … μαρξισμό-λενινισμό.
  – Οι εταιρείες «καλά κάνουν και κλέβουν τον κόσμο».
  – Για να μην παθαίνεται «εξάρτηση» σας βοηθάμε να καταστραφείτε οικονομικά ακόμα πιό γρήγορα.

  Συγχαρητήρια !
  Βάλατε και τα φρουτάκια που απευθύνονται εξ ορισμού στο ασθενέστερο πνευματικά τμήμα του πληθυσμού για να τους κλείσετε τα σπίτια.

  Δεν μπορείτε να με φορολογείτε εμένα με 10% επειδή έπαιξα το ίδιο στοιχηματικό γεγονός (π.χ το Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ –Τόττεναμ) μέσω internet και όχι επίγεια.
  Θα παίξω φυσικά παράνομο αν βρω την ευκαιρία.
  Αλλά εμποδίζετε και τις εταιρείες, τόσο τις γνωστές ιντερνετικές όσο και τον ΟΠΑΠ να κάνουν τη δουλειά τους και να κάνουν το προϊόν που προσφέρουν πιό ελκυστικό.
  Πρακτικά συρρικνώνετε και τους τζίρους των εταιρειών, από τις οποίες περιμένετε κέρδη (άδειες-φόροι κλπ) !

  Εκτός από τα παραπάνω να τι άλλα έχετε κάνει:

  α) Παράνομη φορολογία ΟΠΑΠ
  ————————–
  Διαβάστε εδώ το ιστορικό αυτής της υποθέσεως.
  https://www.tapatalk.com/groups/cosmicway/-t1299.html
  H φαιδρή ΕΕΕΠ ούτε καν απαντάει.
  Εγώ ο ίδιος που γράφω εδώ είμαι και ο συγγραφέας του ιστορικού αυτής της υποθέσεως στο link και μπορώ να το αποδείξω.

  β) Λογοκρισία
  ————-
  Η ΕΕΕΠ είναι εντεταλμένη να διατηρεί μία μπλακλίστ με σελίδες στοιχηματικών εταιρειών που αφ’ ενός δεν έχουν άδεια και αφ’ ετέρου δεν έχουν λάβει τα μέτρα τους ώστε να μην μπορεί να γίνει στοιχηματισμός από Ελληνική ip.
  Οι σελίδες του μπλακλίστ δεν ανοίγουν – βγαίνει ένα απαγορευτικό.
  Αλλά τώρα βάζουν και ξένες ενημερωτικές-αθλητικές σελίδες στο μπλακλίστ !
  Θέλουμε να ενημερωθούμε για διάφορα αθλητικά γεγονότα που προσφέρονται για στοιχηματισμό. Ο σκοπός μας μπορεί να είναι να τα παίξουμε στον ΟΠΑΠ (μολύβι-δελτίο-πρακτορείο !). Αλλά η σελίδα είναι μπλοκαριμένη !

  Πρόκειται για καταστάσεις καθεστώτων Πολ Ποτ – Βορείου Κορέας – Χίτλερ που δεν δικαιολογούνται από κανένα στοιχηματικό νόμο.

  Τέλος για το πολύ σημαντικό θέμα της «πάταξης της διααφθοράς στο χώρο των σπορ» το νομοσχέδιο σας δεν κάνει απολύτως τίποτα.
  Ένα παλιότερο νομοσχέδιο του 2014 που δεν έφτασε όμως στη βουλή, προέβλεπε τουλάχιστον τον αποκλεισμό από τον στοιχηματισμό σε πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από εντολές ομοσπονδιών.
  Πάει αυτό, δεν υπάρχει πιά !

 • 8 Σεπτεμβρίου 2018, 13:31 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ

  Σχετικά με τη φορολόγηση των κερδών των παικτών, το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
  Ειδικότερα για την περίπτωση (γ) θέλω να σχολιάσω τα εξής:
  Η φορολόγηση ανά ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη ανά αδειούχο είναι λάθος γιατί ο ίδιος παίκτης μπορεί να είναι κερδισμένος σε κάποιον αδειούχο και να φορολογηθεί ενώ είναι χαμένος με μεγαλύτερο ποσό σε άλλον/άλλους και τελικά να φορολογηθεί για ζημία!
  Επίσης πως θα κάνει την παρακράτηση ο αδειούχος; Εφόσον μιλάτε για ετήσιο διάστημα (πλήρες έτος;) δεν μπορεί ο αδειούχος να ξέρει πότε θα είναι η τελευταία ανάληψη του παίκτη ανά έτος για να υπολογίσει και να παρακρατήσει το φόρο. Επίσης μπορεί να μην αρκεί το διαθέσιμο ποσό.
  Το σωστό θα ήταν είτε να υποβάλλουν όλοι οι αδειούχοι κατάσταση με τα αποτελέσματα των παικτών, να τα αθροίζει η ΑΑΔΕ και να φορολογεί το θετικό αποτέλεσμα με αυτόματη βεβαίωση, είτε να εμπιστευτεί το Δημόσιο τους παίκτες και να τους επιτρέψει να δηλώσουν αυτοί το θετικό τους αποτέλεσμα όπως κάνουν οι φορολογούμενοι πλην μισθωτών-συνταξιούχων.
  Δεν πιστεύω να θεωρείτε πως υπάρχουν πολλοί κερδισμένοι παίκτες αυτής της κατηγορίας, άλλωστε με ποσοστό φόρου 10% και όλες τις συναλλαγές απολύτως καταγεγραμμένες δεν υπάρχει κανένα κίνητρο φοροδιαφυγής.
  Είναι καιρός να πάψει να τιμωρείται μια μικρή κατηγορία ανθρώπων που είναι είτε ικανοί (πόκερ, στοίχημα) είτε τυχεροί (παιχνίδια καζίνο), αλλά και οι προβληματικοί χαμένοι παίκτες με επιπλέον και άδικη φορολόγηση.
  Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.